สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 35 65 52
2 003 โรงเรียนดาราพิทยาคม 25 39 33
3 002 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 38 97 65
4 004 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 54 119 90
5 006 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 60 133 90
6 007 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 50 98 73
7 009 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 31 53 46
8 010 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 38 67 38
9 011 โรงเรียนพิชัย 110 255 168
10 013 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 58 91 79
11 014 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 34 56 47
12 018 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 133 299 205
13 019 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 132 408 223
14 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 78 148 112
15 016 โรงเรียนแสนตอวิทยา 21 33 26
16 012 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 22 37 30
17 020 โรงเรียนเจริญวิทยา 35 75 50
18 017 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 48 116 71
19 015 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 0 0 0
รวม 1002 2189 1498
3687

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]