เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวีระพันธ์ุ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 นายนุกูล บัวเผื่อน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 นางสุธีรา ดังดี ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 นางธันวาพร ศรีสมุดคำ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 นายเดชชาติ แสนประเสริฐ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 นายคฑาวุฒิ ขันไชย ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 นายอภิเชษฐ์ นามอื่น ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 นางสาวธิดาพร รุ่งเรื่อง เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 นางสาวปานตะวัน ศรีมะรักอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 นางสาวปภิญญา ชนะจน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 นางสาวธัญญารักษ์ แหยมไทย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 นางสาวกมลพรรณ เขียวเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 นางสาวปรียากมล ชัยยะวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 นางสาวนิษฐา ชอบธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 นางสาวน้ำฝน โม้เกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 นางสาวศิวาพร อุวรรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 นางสาวเจนจิรา ดอกชะเอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 นางสาวกมลลักษณ์ กันภัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 นายธนพล ดีสีปาน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 นายถาวร ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 นางธิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 นางเพลินพิศ เยี่ยมบุรี ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
23 นางอนัญญา ศรีภิรมย์ ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
24 นายประสพโชค บัววังโป่ง ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
25 นายภาคภูมิ วรรณเกตุ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
26 นางอัมพันธ์ เวหานราพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
27 นางสาวพัชรี พิมพ์นิล ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
28 นางสาวเนตรดาว โพธิ์สา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
29 นางณัฐธยาน์ ชัยวรรณธรรม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
30 นางจันทร์ตรา ตีมูล ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
31 นางสาวนลินี นวลแหยม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
32 นายวัตร ทองแย้ม ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
33 นางแสงเทียน กำทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
34 นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
35 นางภิมุขสุดา ไวยกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ประธานศูนย์ศิลปะ
36 นางอรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ประธานศูนย์การงานอาชีพ
37 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย ประธานศูนย์ภาษาไทย
38 นายธารา น่วมศิริ ผุ้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
39 นายปกิพจน์ กมลวรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
40 นางฐิติรัตน์ เกษศรี หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขานุการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
41 นางเรณู มาย้าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา เลขานุการศูนย์ศิลปะ
42 นางเบญญาภา สังข์ทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ รองประธานศูนย์การงานอาชีพ
43 นางชวนชอบ จิสัณทนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย รองประธานศูนย์ภาษาไทย
44 นายเฉลิมศักดิ์ ดีมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองประธานศูนย์ภาษาต่างประทศ
45 นายเฉลิมศักดิ์ ดีมูล รองผุ้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
46 นายประสวงค์ สินเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
47 นายศุภชัย สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
48 นายกิตติพัฒน์ ไวเปีย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคนพิทยา เจ้าหน้าท่ีบันทึกคะแนนศูนย์ศิลปะ
49 นายอดิศร ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การงานอาชีพ
50 นายแสนชัย พุ่มไสว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การงานอาชีพ
51 นายนิติพัฒน์ เสนระศัพท์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การงานอาชีพ
52 นายกุลชาติ โกมลกาญจน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การงานอาชีพ
53 นางสาวธารทิพย์ สีตาล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การงานอาชีพ
54 นายธีระวัฒน์ เทพสุภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การงานอาชีพ
55 นายวชิรศักดิ์ แก้วดี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์การงานอาชีพ
56 นางสาวธนิตา แสวงลาภ ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์ภาษาไทย
57 นายประคอง สิทธินันท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ภาษาต่างประเทศ
58 นางอรชร ครุฑผาสุก ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ภาษาต่างประเทศ
59 นางเพ็ญตะวัน ถายา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ภาษาต่างประเทศ
60 นางพันธนิพา พรมแก้วต่อ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ภาษาต่างประเทศ
61 นางสาวสิริธร ชัยนกูล ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ภาษาต่างประเทศ
62 นางรัศมิ์ภัชสรณ์ เลิศวิริยะเดชา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ภาษาต่างประเทศ
63 นายดุลยวัตร สานอินทจักร์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ภาษาต่างประเทศ
64 นางสาวรัตน์ชา โล่ห์ประเสริฐ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์ภาษาต่างประเทศ
65 นางสุภาพรรณ คำสวน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
66 นายมิตร จิ๋วภู่ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
67 นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
68 พนักงานบริการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
69 นางบุษบา วานิชสรรพ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการศูนย์ภาษาต่างประเทศ
70 นางสาวรัขบวัญ เกตุสุริวงศ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการฝ่ายสวัสดิการศูนย์ภาษาต่างประเทศ
71 นางสาวอรอุมา ห้องเข้า ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการฝ่ายสวัสดิการศูนย์ภาษาต่างประเทศ
72 นายอนกภพ กาศสมบูรณ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการฝ่ายสวัสดิการศูนย์ภาษาต่างประเทศ
73 นายพรเทพ มูลศิริ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการฝ่ายสวัสดิการศูนย์ภาษาต่างประเทศ
74 นางธีนิดาวรรณ ทิพย์บุณยาพร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลศูนย์ภาษาต่างประเทศ
75 นายศักดิ์กุมภา อินชื่น ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลศูนย์ภาษาต่างประเทศ
76 นางสาววิสาข์ ลิมปริวัฒนา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลศูนย์ภาษาต่างประเทศ
77 นางสาวรัตน์ชา โล่ห์ประเสริฐ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ผู้ดูแลระบบออนไลน์ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
78 นางสาวรัตน์ชา โล่ห์ประเสริฐ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์ภาษาต่างประเทศ
79 นายประเสริฐ แก้วพิน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
80 นายศักดิ์ดา มีเพ็ชร์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
81 นายวิษณุ สิงห์ทอง ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
82 นายปริญญา สุธีรภิญโญ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
83 นายณัฐวุฒิ ประสมวงศ์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
84 นายอุดม มีทอง ครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
85 นายอภิรักษ์ อยู่พ่วง ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
86 นางสาวชุติมา สุกใส ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
87 นายณรงค์ศักดิ์ ยาธรรม ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
88 นายเอกชัย จิตจันทึก ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
89 นางสาวสุรนุช โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
90 นายชิต มาเปียง เจ้าหน้าที่โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
91 นายสุรัตน์ จันทรังศรี เจ้าหน้าที่โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
92 นางสุวรรณ มาแก้ว เจ้าหน้าที่โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
93 นางสาววิไลลักษณ์ ลอบุญ ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการศูนย์ศิลปะ
94 นางชมพูนุช มีทอง ครูโรงเรียนดาราพิทยาคม กรรมการศูนย์ศิลปะ
95 นายณัฐภล ศักดิ์สงวน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
96 นางมัณฑนา พุ่มไสว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการศูนย์ศิลปะ
97 นางสาววปุน ขยัน ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการศูนย์ศิลปะ
98 นายพนธกฤต นนท์ขุนทศ ครูโรงเรียนภราดานุสรณ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
99 ดร. อำนาจ บุญอนนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
100 นายบรรชา ศรชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
101 นายณัฐพงศ์ ปันดอนตอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
102 นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
103 นางสาวชนิดา ทุมสะกะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
104 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พัฒน์ เกตุทิม ข้าราชการบำนาญ กรรมการศูนย์ศิลปะ
105 นางศิรินุช ศรีเพชร ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการศูนย์ศิลปะ
106 นายชวน ตันแก้ว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
107 นายธีรพงษ์ ทัพอาจ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
108 นายธีรราช ทองหลาง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
109 ดร บุญเพ่ิม สอนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเกษม กรรมการศูนย์ศิลปะ
110 นางณัฐพัชร์ มหายศนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
111 นายพสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
112 นางสาวสุนิษา จั่นจัด ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
113 นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
114 นางสาวนุชจรีย์ ปานดำ เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
115 ดร.สุทธิพงศ์ ศรีชุมพล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
116 นายวีระ ฉิมพลี ครูโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ กรรมการศูนย์ศิลปะ
117 นางวชิราภรณ์ อินมูล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์การงานอาชีพ
118 นายทศพล เหรียญเจริญ ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์ภาษาไทย
119 นางสาวนิลุบล กลิ่นทอง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการศูนย์ภาษาต่างประเทศ
120 นางกมลทิน พรมประไพ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
121 นายปัณณทัต ภาคพิชัย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ดูแลระบบ On Line ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
122 นางนิ่มนวล โล่พานิช ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมและเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
123 นายชูชาติ โรจนอังกูร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
124 นายนิธิวัฒน์ กล่ินหอม ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการศูนย์ศิลปะ
125 นายชนินทร์ ยะอนันต์ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
126 นางสาววิไลรัตน์ อยู่บาง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการศูนย์ศิลปะ
127 นายชลธร คงชู ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
128 นายวรวิทย์ เมืองก้อน ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการศูนย์ศิลปะ
129 นางจิตราภา สุวรรณ์อร่าม ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการศูนย์ศิลปะ
130 นายฝนสั่งฟ้า พาเขียว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
131 นางสาวสุพิชญา ทานะ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการศูนย์ศิลปะ
132 นางอุศนา ธีระวรรณ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
133 นายธนพล ดีสีปาน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการศูนย์ศิลปะ
134 นายเกริกขจร รื่นณรงค์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
135 นางอรัญวดี แสงทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
136 นายเริงฤทธิ์ วังราช ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการศูนย์ศิลปะ
137 นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
138 นายพันธุ์เอก ใจหลวง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
139 นายสรายุทธ์ เพ็งวัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
140 นายพิศาล ฉวีศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด กรรมการศูนย์ศิลปะ
141 นายสมยศ เนาว์กระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการศูนย์ศิลปะ
142 นายกฤษดา เกตุทิม ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการศูนย์ศิลปะ
143 นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการศูนย์ศิลปะ
144 นายรังสฤษฎ์ สุวรรณโน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
145 ดร. บุญลอย จันทร์ทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
146 นายขจร สีเหลือง ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
147 นางเตือนใจ ชาลีวัลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
148 นายเทพฤทธิ์ เกษศรี ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
149 นางสาวรัชนี เกียรติสาร ครูโรงเรียนพนมมาศพิทยาคาร กรรมการศูนย์ศิลปะ
150 นายนฤพนธ์ มั่นถึง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
151 นายสิปปนนท์ สุดใจ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
152 นายเสมอเทพ แลเซอ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ กรรมการศูนย์ศิลปะ
153 นางสาวรภัสสรณ์ พุฒิชวัลพัฒน์ อาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย กรรมการศูนย์ศิลปะ
154 นางสาววันเพ็ญ อ้นโทน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์การงานอาชีพ
155 นางสาวพจนีย์ สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการศูนย์ภาษาไทย
156 นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ภาษาต่างประเทศ
157 นายประครอง สิทธินันท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
158 นางอรชร ครุธผาสุข ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
159 นางเพียงเดือน โล่ห์สุดใจ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
160 นางนงนุช ชัยเนตร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
161 นายตรัยมิตร รูปใส ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
162 นางกนกอร ผาสีกาย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
163 นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
164 นางจงกลณี หอมนาน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
165 นายพลวิชญ์ วัยวุฒิ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
166 นายเทวินทร์ อินทรค่ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
167 นายอภิสิทธิ์ จันทร์ต๊ะมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
168 นายธีรศักดิ์ นุอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
169 นางสาวพิมพิดา สนประเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
170 นางสาวณัชชาพัชร์ จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
171 นางวราภรณ์ สีนาค ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์
172 นางสาววันเพ็ญ อ้นโทน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ผู้ดูแลระบบออนไลน์ ศูนย์การงานอาชีพ
173 นายธีระวัฒน์ เทพสุภา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ผู้ดูแลระบบออนไลน์ ศูนย์การงานอาชีพ
174 นายวชิรศักดิ์ แก้วดี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ผู้ดูแลระบบออนไลน์ ศูนย์การงานอาชีพ
175 นายพีรกานต์ ศรีลำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ผู้ดูแลระบบออนไลน์ ศูนย์การงานอาชีพ
176 นายรติพงษ์ วุฒิญาณ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ผู้ดูแลระบบออนไลน์ ศูนย์การงานอาชีพ
177 นางสาวจิรชญา คงสมจรูญ ครูโรงเรียนพิชัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์ภาษาไทย
178 นางสาววรรณวนัช ใจภักดี ครูโรงเรียนพิชัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์ภาษาไทย
179 นางกนกอร ผาสีกาย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ดูแลระบบ On Line ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
180 นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ดูแลระบบ On Line ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
181 นางจงกลณี หอมนาน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ดูแลระบบ On Line ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
182 นางสาวพิมพิดา สนประเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ดูแลระบบ On Line ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
183 นายเทวินทร์ อินทรค่ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ดูแลระบบ On Line ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
184 นายอภิสิทธิ์ จันทร์ต๊ะมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ดูแลระบบ On Line ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
185 นายธีรศักดิ์ นุอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ดูแลระบบ On Line ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
186 นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานศูนย์ภาษาต่างประเทศ
187 นางสาวฤดีมาศ นาทัน ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา เจ้าหน้าท่ีบันทึกคะแนนศูนย์ศิลปะ
188 นางสาวดาริกา ริกันต์ ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา เจ้าหน้าท่ีบันทึกคะแนนศูนย์ศิลปะ
189 นางสาวเชาวนีนาถ อินทมินทร์ ครูโรงเรียนพิชัย ผู้ดูแลระบบออนไลน์ ศูนย์ภาษาไทย
190 นายมิตร จิ๋วภู่ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
191 นายประเสริฐ แก้วพิน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
192 นางกมลทิน พรมประไพ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
193 นางเพียงเดือน โล่ห์สุดใจ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
194 นางนงนุช ชัยเนตร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
195 นายตรัยมิตร รูปใส ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
196 นางกนกอร ผาสีกาย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
197 นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
198 นางจงกลณี หอมนาน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
199 นายพลวิชญ์ วัยวุฒิ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
200 นายเทวินทร์ อินทรค่ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
201 นายอภิสิทธิ์ จันทร์ต๊ะมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
202 นายธีรศักดิ์ นุอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
203 นางสาวพิมพิดา สนประเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายจัดสถานที่ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
204 นายตรัยมิตร รูปใส ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายจัดทำสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
205 นายประเสริฐ แก้วพิน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายจัดทำสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
206 นายนุกูล การุณประชา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายจัดทำสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
207 นายเทวินทร์ อินทรค่ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายจัดทำสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
208 นายอภิสิทธิ์ จันทร์ต๊ะมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายจัดทำสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
209 นายธีรศักดิ์ นุอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายจัดทำสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
210 นางธัญญลักษณ์ ปาด้วง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์วิทยาศาสตร์
211 นางนงนุช ชัยเนตร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
212 นางเพียงเดือน โล่ห์สุดใจ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
213 นางกมลทิน พรมประไพ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
214 นางจงกลณี หอมนาน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
215 นายเทวินทร์ อินทรค่ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
216 นายอภิสิทธิ์ จันทร์ต๊ะมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
217 นายธีรศักดิ์ นุอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
218 นางสาวพิมพิดา สนประเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
219 นางกมลทิน พรมประไพ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายประเมินผลและสรุปผล ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
220 นายตรัยมิตร รูปใส ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายประเมินผลและสรุปผล ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
221 นางกนกอร ผาสีกาย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายประเมินผลและสรุปผล ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
222 นางจงกลณี หอมนาน ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ฝ่ายประเมินผลและสรุปผล ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
223 นายเทวินทร์ อินทรค่ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายประเมินผลและสรุปผล ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
224 นายอภิสิทธิ์ จันทร์ต๊ะมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายประเมินผลและสรุปผล ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
225 นายธีรศักดิ์ นุอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายประเมินผลและสรุปผล ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
226 นางสาวพิมพิดา สนประเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายประเมินผลและสรุปผล ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)
227 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
228 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
229 นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
230 ว่าที่ ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
231 นายนิยม เกตุกอ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
232 นายวิฑูรย์ เขียวชะอุ่ม ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
233 นางวราภรณ์ สีนาค ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
234 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
235 นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
236 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
237 นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา รองประธานกรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
238 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
239 นางเพียงฤทัย แก้วหล้า ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
240 นายลำจวน เขียวพุ่มพวง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
241 นางรัศมี ธัญน้อม ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
242 นางสาวฤดีมาศ นาทัน ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
243 นางสาวลำยงค์ ทองตีบ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
244 นางกนกวรรณ ทองสุทธิ์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
245 นายวัชราวุฒิ บุญเสือ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
246 นางฐาปนันท์ สอนอินทร์ ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
247 นายฉัตรชัย คำบำรุง ครูโรงเรียนแสนตอวิทยา กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
248 นางกฤตติกา กาวิน ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยา กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
249 นางวรรณา พิมละมาศ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
250 นายธราธร พรหมพิทักษ์ ครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
251 นางสาวนารา คำสอน ครูโรงเรียนเจริญวิทยา กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
252 นายเอกพล ยศแสน ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
253 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.39 กรรมการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
254 นายวิฑูรย์ เขียวชะอุ่ม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
255 นางระวีวรรณ ดอนท้วม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
256 นางสายใจ เกรททิ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
257 นายมานพ รัตคธา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
258 นายมณฑล วังวลสินธุ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
259 นายนาวี ศักดาเดช ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
260 นางสาวสุทธิรัตน์ อินมา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
261 นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอ้น ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
262 นางสาวกนกพร ใสบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายปฏิคม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
263 นางสาวนันท์ภัทร ธุรี นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายปฏิคม การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
264 นางอัชรี อุ่นมาก ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
265 นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
266 นายวีระศักดิ์ มาหา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
267 นายชุติเดช คำเที่ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
268 นายอนุชิต กรกิจ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
269 นายอภิเษก ชัยวงศ์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]