สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุตรดิตถ์ดรุณี 122 9 0 0 131
2 อุตรดิตถ์ 109 12 6 0 127
3 พิชัย 82 20 5 2 107
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 52 12 11 0 75
5 ทองแสนขันวิทยา 36 12 12 0 60
6 ตรอนตรีสินธุ์ 33 13 7 0 53
7 ทุ่งกะโล่วิทยา 27 11 10 1 48
8 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 27 8 3 0 38
9 ลับแลพิทยาคม 21 10 12 1 43
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 21 10 8 2 39
11 น้ำริดวิทยา 21 7 1 0 29
12 นาอินวิทยาคม 20 9 5 1 34
13 เจริญวิทยา 20 6 7 1 33
14 บ้านโคนพิทยา 18 5 8 1 31
15 แสนตอวิทยา 15 5 1 0 21
16 ลับแลศรีวิทยา 12 13 7 0 32
17 ภราดานุสรณ์ 12 4 5 1 21
18 ดาราพิทยาคม 9 7 6 3 22
รวม 657 173 114 13 944