สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุตรดิตถ์ดรุณี 60 42 11 113 122 9 0 0 131
2 อุตรดิตถ์ 52 37 14 103 109 12 6 0 127
3 พิชัย 26 24 18 68 82 20 5 2 107
4 ตรอนตรีสินธุ์ 11 6 7 24 33 13 7 0 53
5 ทองแสนขันวิทยา 8 8 10 26 36 12 12 0 60
6 น้ำริดวิทยา 8 3 1 12 21 7 1 0 29
7 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 7 5 16 28 52 12 11 0 75
8 นาอินวิทยาคม 6 3 3 12 20 9 5 1 34
9 บ้านโคนพิทยา 6 2 2 10 18 5 8 1 31
10 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 5 3 5 13 27 8 3 0 38
11 เจริญวิทยา 3 3 8 14 20 6 7 1 33
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 7 4 13 21 10 8 2 39
13 แสนตอวิทยา 2 3 6 11 15 5 1 0 21
14 ลับแลศรีวิทยา 2 0 3 5 12 13 7 0 32
15 ทุ่งกะโล่วิทยา 1 3 4 8 27 11 10 1 48
16 ลับแลพิทยาคม 1 1 4 6 21 10 12 1 43
17 ภราดานุสรณ์ 1 1 2 4 12 4 5 1 21
18 ดาราพิทยาคม 1 1 1 3 9 7 6 3 22
รวม 202 152 119 473 657 173 114 13 944