สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุตรดิตถ์ดรุณี 60 42 11 113 122 9 0 0 131
2 อุตรดิตถ์ 52 37 14 103 109 12 6 0 127
3 พิชัย 26 23 18 67 81 20 5 2 106
4 ตรอนตรีสินธุ์ 11 6 7 24 33 13 7 0 53
5 ทองแสนขันวิทยา 8 8 10 26 36 12 12 0 60
6 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 7 5 16 28 52 12 11 0 75
7 บ้านโคนพิทยา 6 2 2 10 18 5 8 1 31
8 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 5 2 5 12 26 7 3 0 36
9 เจริญวิทยา 3 3 8 14 20 6 7 1 33
10 น้ำริดวิทยา 3 3 1 7 17 5 1 0 23
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 7 4 13 21 10 8 2 39
12 ทุ่งกะโล่วิทยา 1 3 3 7 26 11 10 1 47
13 นาอินวิทยาคม 1 3 3 7 15 9 5 1 29
14 ลับแลพิทยาคม 1 1 4 6 21 10 12 1 43
15 แสนตอวิทยา 1 1 4 6 10 5 1 0 16
16 ภราดานุสรณ์ 1 1 2 4 12 4 5 1 21
17 ลับแลศรีวิทยา 1 0 3 4 11 12 7 0 30
18 ดาราพิทยาคม 1 0 1 2 8 7 6 3 21
รวม 190 147 116 453 638 169 114 13 921