งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายนราธร    อุดมสาม
2. เด็กชายยศพล    สมเภช
3. เด็กชายจักริน    กุมภะ
4. เด็กชายจีรศักดิ์    ศรีอำไพ
5. เด็กชายภูวงศ์    ดีอินสวน
6. เด็กชายวงศกร    มาท้ายน้ำ
7. เด็กชายนิติธร    เค้าคำ
8. เด็กชายจักรกฤษ    เชื้ออ่ำ
1. นายกานต์    ช่วงบุญศรี
2. นายรัชพล    ศรีริอ่วม
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................