งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. นายรัชชานนท์    กองบัว
2. นายอาทิตย์    แสงสุข
3. นายนครินทร์    อินยา
4. นายคุณาวุฒิ    สุวรรณพรม
5. นายศุภราช    วงศ์พันธ์
6. นางสาวสิริกร    กาญจนโรจน์
7. นางสาวนันท์นภัส    ไชยกาล
8. นางสาวณฐพร    บุญอินเขียว
9. นางสาวสิริวิภารัตน์    จันสีทอง
10. นางสาวศุภรัตน์    พลการณ์
1. นางจรัสโสม    ดีณรงค์
2. นางธริษตรี    ประสิทธิ์ไทย
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. นายสิธนา    เซ็นสาส์น
2. นางสาววิชาดา    คงประเสริฐ
3. นางสาวพิชญา    อินทะ
4. นายนรภัทร    ลาหล้าเลิศ
5. นายจิรัฎฐ์    คำก้อนแก้ว
6. นายภานุวัฒน์    แทนเทือก
7. นายปวริศ    คำมี
8. นางสาววริษา    ภู่กำเนิด
9. นางสาวธัญธิษา    จันหอม
10. นางสาวกาญจนา    วนิชกรณ์
1. นางนพวรรณ    โศจิธาดาเจริญ
2. นางสาวอรวรรณ    ครองสุข
3. นางสาวเยาวนารถ    จิสัณทนนท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................