งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงจิรชยา    ใจหล้า
2. เด็กหญิงชลิดา    จันทร์โต
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทองถวิล
4. เด็กหญิงณัฐฐิธิดา    ไทยเก่ง
5. เด็กหญิงอาทิตยา    อุดทาสุข
6. นางสาวธนธรรณ์    ทองศรีจันทร์
7. นางสาวพัชธนันท์    อินเปีย
8. เด็กหญิงชานิสา    สุขรัตน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางณัฐธยาน์    ชัยวรรณธรรม
2. นางสาวพรรษาศิริ    บุญคุ้ม
3. นายพัทธพล    ไกรศร
4. นางสาวศิริรัตน์    บัวคำ
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงอักษราภัค    หอทับทิม
2. เด็กหญิงพราวนภางค์    กันภัย
3. เด็กหญิงพรพิสุทธิ์    ลิละคร
4. เด็กหญิงกานต์พิชชา    แตงริด
5. เด็กหญิงธันยพร    คำมอญ
6. เด็กหญิงสุภานัน    คำพันธ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจรัสโสม    ดีณรงค์
2. นางสาวดามาส    เรืองฤทธิ์
3. นางธริษตรี    ประสิทธิ์ไทย
4. นางสาวศุภกานต์    เขาวิเศษ
3 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงฐานนันท์    สิงห์เปรม
2. เด็กหญิงรัชฎา    รักวานิช
3. เด็กหญิงเกศสุดา    จ่ารุ่ง
4. เด็กหญิงสุราณี    มากบ้านบึง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    ทองพืช
6. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    มะโนวัง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายฉัตรเกษม    สุขเกษม
2. นางณฐวรรณ    วันจิ๋ว
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................