งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. นางสาวสุภัชชา    พันถา
2. นางสาวรภัสสรณ์    คันธะโน
3. นางสาวสุภิสรา    ไผ่ตาแก้ว
4. นางสาวแพรทอง    จันทร์ศรี
5. นางสาวรักชนิฎา    บุญเชื่อม
6. นางสาวพรรณธิภา    บุญอินเขียว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจรัสโสม    ดีณรงค์
2. นางสาวดามาส    เรืองฤทธิ์
3. นางธริษตรี    ประสิทธิ์ไทย
4. นางสาวศุภกานต์    เขาวิเศษ
2 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. นางสาวสุพรรณี    ขืมจันทร์
2. นางสาวเบญจรัตน์    เรืองมั่น
3. นางสาวฐิติวรดา    วงษ์สละ
4. นางสาวศิลาณี    อ้นอิน
5. นางสาวเดือนกานดา    เหลืองสราญกุล
6. นางสาวพรนภัส    หลักแหลม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายกฤษดา    เกตุทิม
2. นางสาวณัฐธิกา    ขุนวิชัย
3. นางปัตถมา    ศิริประทุม
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................