งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงจิรชยา    ใจหล้า
2. เด็กหญิงชลิดา    จันทร์โต
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทองถวิล
4. นางสาวพัชธนันท์    อินเปีย
5. นางสาวธนธรรณ์    ทองศรีจันทร์
6. เด็กหญิงณัฐฐิธิดา    ไทยเก่ง
7. เด็กหญิงชานิสา    สุขรัตน์
8. เด็กหญิงอาทิตยา    อุดทาสุข
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางณัฐธยาน์    ชัยวรรณธรรม
2. นางสาวพรรษาศิริ    บุญคุ้ม
3. นายพัทธพล    ไกรศร
4. นางสาวศิริรัตน์    บัวคำ
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงรติมา    บุญมากาศ
2. เด็กหญิงหทยา    นิลน้อย
3. เด็กหญิงพรนภัส    ถิ่นจอม
4. เด็กหญิงปณาลี    สังข์จันทร์
5. เด็กหญิงแทนตะวัน    จันทร์มี
6. เด็กหญิงศุภกานต์    พันธ์ทอง
7. เด็กหญิงทิพปภา    ชัยเกิด
8. เด็กหญิงณัฐฐิญา    พันถา
9. เด็กหญิงณภัทร    ศรีศักดิ์
10. เด็กหญิงภัทรวดี    จงมีความสุข
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจรัสโสม    ดีณรงค์
2. นางสาวดามาส    เรืองฤทธิ์
3. นางธริษตรี    ประสิทธิ์ไทย
4. นางสาวศุภกานต์    เขาวิเศษ
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พลชา
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ถีสูงเนิน
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ    อินฮุย
4. เด็กหญิงพรรณรายณ์    ทองสม
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา    แสนสิงห์
6. เด็กหญิงฐิติมา    แก้วทา
7. เด็กหญิงพรรณิภา    โอดจีบ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณัฐรดา    รักสัจจา
2. นายถนัดกิจ    ขวัญแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................