งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. นางสาวณัชชา    พนะสัน
2. นางสาวพณิชชา    เสริฐสถิตย์
3. นางสาวมินตรา    นิตุธร
4. นางสาวณัฐธิดา    คล้ายคง
5. นางสาวสุภิสรา    ไผ่ตาแก้ว
6. นางสาวพรรณธิภา    บุญอินเขียว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจรัสโสม    ดีณรงค์
2. นางสาวดามาส    เรืองฤทธิ์
3. นางธริษตรี    ประสิทธิ์ไทย
4. นางสาวศุภกานต์    เขาวิเศษ
2 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. นางสาวภัทร์นฤน    ช้างศรี
2. นางสาวธัญวรัตน์    แดงมี
3. นางสาวนภัสกร    เอมอ่ำ
4. นางสาวจันทิมา    ภู่สกุล
5. นางสาวตุลดา    ผาสบาย
6. นางสาวธิดารัตน์    มาถา
7. นางสาวมานิตา    ยิ้มใย
8. นางสาวสุทธิดา    มั่นฤทธิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายฉัตรเกษม    สุขเกษม
2. นางณฐวรรณ    วันจิ๋ว
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................