เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ดูแลระบบการแข่งขัน
2 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ที่ปรึกษา
3 นายสุทธิดล กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ที่ปรึกษา
4 นายประจวบ พิมละมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางภัคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายบรรชา บุญเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางหทัยรัตน์ สกุลปัน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางชวนชม นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๓๙ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางเปรมฤดี เกลาพิมาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.๓๙ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางโชติกา กุลจู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.๓๙ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.๓๙ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๓๙ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสมเจตน์ พันธ์พรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.๓๙ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.๓๙ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
19 นางพรศรี เพ็งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
20 นายครรชิต ใจกลม ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
21 นางจันทนา ถิ่นจอม ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
22 ว่าที่ร้อยตรีทิพย์รถ พุ่มไม้ ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
23 นายสุทิน กรงทอง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
24 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
25 นายมาโนช ใจนวล ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
26 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
27 นางคุณากร พลโยธา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน
28 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
29 นายกฤษฎา บุญทา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
30 ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
31 นายบุญแทน ลาบาง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
32 นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
33 นางศุภลักษณ์ กริอุณะ ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
34 นายอุเทน มาทำมา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
35 นายวงศพัทธ์ พลบูรณ์ ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
36 นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์ ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
37 นายสงกรานต์ ไชยธรรมมา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
38 นายนิรันต์ คลังสีดา ช่างไม้ ระดับ ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
39 นางจันธนกาญจน์ ผลาหาญ พนักงานพิมพ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
40 นางศิริภาวรรณ ผิวมา แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
41 นายบวร ทิมทอง พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
42 นายเจริญ วันดีสอน คนสวน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
43 นายธนพล เตชาวัฒน์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
44 นายจิรวัฒน์ นาคเครือมี นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
45 นายณัฐวัฒน์ จันทร์จร นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
46 นายวุฒิชัย ทองโสม นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
47 นายปรีชาพล แก้วดวงน้อย นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
48 นายจักรพรรณ์ เบ้ามีศรี นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
49 นายนพวงศ์ ระวีวัฒน์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
50 นางสาวนุชริน เลี้ยงประเสริฐ นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
51 นางสาวอัจฉรา พุทธา นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
52 นางสาวนิตยา สมโภชน์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
53 นางสาวชัชฎาภรณ์ ยะป๊อก นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
54 นางสาววิลาวัณย์ ลีปัสสา นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
55 นางสุภาวดี ขิงหอม ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
56 นางชรินรัตน์ กรงทอง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
57 นางสาวสมหมาย สิงคาน ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
58 นายจีรศักดิ์ คำบ้านฝาย ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
59 นางวันวิสา คำน้อย ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
60 นางเสนาะ เฟื่องอักษร ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
61 นางดอกรัก รักษา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
62 นายมานพ ยงยศ นักการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
63 นายอิทธิพล ทิพสน นักการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
64 นายกษิดิ์เดช ดวงละม้าย นักการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
65 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
66 นายธีรยุทธ จันทะบุดศรี ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
67 นายวัชร แพทย์กูล ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
68 นางวันวิสา คำน้อย ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
69 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
70 นางสาววรรณวิภา จรรยานะ ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
71 นายมาโนช ใจนวล ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
72 นายณัฐพงษ์ จันทร์มณี ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
73 นางสุพัตรา คำลือ ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
74 นางสาวสรญา น้อยสี ครู โรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
75 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
76 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
77 นางคุณากร พลโยธา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
78 นายสุทิน กรงทอง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
79 นางสาวประภาวิน แก้วจีน ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
80 นางสาวจีรนันท์ จันทร์เสวก ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
81 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
82 นายมาโนช ใจนวล ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
83 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
84 นางคุณากร พลโยธา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
85 นายสุทิน กรงทอง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
86 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
87 นางสาวประภาวิน แก้วจีน ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
88 นางสาวจีรนันท์ จันทร์เสวก ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการลงทะเบียนและประมวลผลการแข่งขัน
89 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
90 นางเพียงใจ กองมา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
91 นางวันเพ็ญ แสนปัญญา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
92 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
93 นายมาโนช ใจนวล ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
94 นางคุณากร พลโยธา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
95 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
96 นายธนพล เตชาวัฒน์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
97 นายจิรวัฒน์ นาคเครือมี นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
98 นายณัฐวัฒน์ จันทร์จร นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
99 นายวุฒิชัย ทองโสม นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
100 นายปรีชาพล แก้วดวงน้อย นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
101 นายจักรพรรณ์ เบ้ามีศรี นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
102 นายนพวงศ์ ระวีวัฒน์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
103 นางสาวนุชริน เลี้ยงประเสริฐ นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
104 นางสาวอัจฉรา พุทธา นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
105 นางสาวนิตยา สมโภชน์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
106 นางสาวชัชฎาภรณ์ ยะป๊อก นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
107 นางสาววิลาวัณย์ ลีปัสสา นักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
108 นายสุทิน กรงทอง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
109 นายบรรชา บุญเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
110 นางสาวนงนุช ทิพย์โพธิ์ ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
111 นางสาวสุเจตนี ศรีคำ ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
112 นางดอกรัก รักษา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
113 นางลำแพน ร่วมศรี ครู โรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
114 นางบุปผา นาคหอม ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
115 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
116 นายอิสราวุฒิ เอกนันทา ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
117 นางสาวปลายเวช ไพรวงษ์ ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
118 นางชรินรัตน์ กรงทอง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
119 นางบังอร จิตอนุกูล ครู โรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
120 นางสาวฐิติมน โชคทวีกิจ ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
121 นางภัคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
122 นางสาวสุรินทร์ทิพย์ คำอ้าย ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
123 นางขนิษฐา บุตรที ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
124 นางสาวสมหมาย สิงคาน ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
125 นางสาวจุฬาลักษณ์ เทียนทอง ครู โรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
126 นางสาวศศิชา ดีมี ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
127 นางภัคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
128 นางบุญญาพร แผลงฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
129 นางสาวเหมือนจันทร์ คำหมอน ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
130 นายจีรศักดิ์ คำบ้านฝาย ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
131 นายอนุวัช ศรีเขื่อนแก้ว ครู โรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
132 นางสาววสุธา บุญรักษา ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
133 นายประจวบ พิมละมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
134 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
135 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
136 นายเพลิน ประธรรมสาร ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
137 นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติ ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
138 นายภาดา เกิดอ่วม ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
139 นายสมปอง ปล้องขัน ครู โรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
140 นางสุภาวดี ขิงหอม ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
141 นายประจวบ พิมละมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
142 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
143 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
144 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันตพัชร์ พิมทุม ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
145 นางสาวสุพิชชา นึกชัยภูมิ ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
146 นางสาวมาธวี กันทะสอน ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
147 นางสมพร จันทร์แสนตอ ครู โรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
148 นางเสนาะ เฟื่องอักษร ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
149 นายสุภาพ เอื้ออรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
150 นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
151 นายณัฐพงษ์ จันทร์มณี ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
152 นายสุชาติ กิ่งกัลยา ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
153 นางเพียงใจ กองมา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
154 นางลำแพน ร่วมศรี ครู โรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
155 นายนพรัตน์ คุณศรี ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
156 นายประจวบ พิมละมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ
157 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ
158 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ
159 นางสาวกุลติณีย์ พักเรือนดี ครู โรงเรียนฟากท่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ
160 นางสาววราพร บุญมี ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ
161 นางสาวสุวิมล ประสารยา ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ
162 นางสาวพิพาภรณ์ ปัญญาวงค์ ครู โรงเรียนสหคริสเตียน คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ
163 นางวันวิสา คำน้อย ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ
164 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
165 นางเสนาะ เฟื่องอักษร ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
166 นางเพียงใจ กองมา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
167 นางสุภัตรา มาทำมา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
168 นางดอกรัก รักษา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
169 นางสุวรรณรัตน์ สีลาพา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
170 นางน้ำเพชร พรมอ่อน ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
171 นางศุภลักษณ์ กริอุณะ ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
172 นางรัตนาพร นาสอน ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
173 นางมณีรัตน์ สิงห์ฉลาด ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
174 นางเบญญาธนศรณ์ จันทร์แสนตอ ธุรการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
175 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลปฐมพยาบาล
176 นายสุดารัตน์ วันนาหม่อง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลปฐมพยาบาล
177 นางสถาพร พวงสำเภา ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลปฐมพยาบาล
178 นายบวร ทิมทอง พนักงานขับรถ คณะกรรมการฝ่ายดูแลปฐมพยาบาล
179 นางจันทนาพร กลิ่นพินิจ ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลปฐมพยาบาล
180 นายประจวบ พิมละมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
181 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
182 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
183 นายมาโนช ใจนวล ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
184 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
185 นายสุทิน กรงทอง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
186 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครู โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
187 นายภูมิพัชร ภาคสุวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
188 นายกฤช บุญอุดม ครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.อต.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
189 นายทวีศักดิ์ ริ้วมงคล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
190 นายประจวบ พิมละมาศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
191 นางภัคพร สีกา โรงเรียนฟากท่าวิทยา เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
192 นายบรรชา บุญเสือ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
193 นายชยพล เอ็บมูล โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
194 นางพรศรี เพ็งเรือง โรงเรียนสหคริสเตียน เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
195 นายอำนวย สีนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายวสันต์ บุญประกอบ โทร/Line ID 0871861903
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]