สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 98 2 0 0 100
2 ท่าปลาประชาอุทิศ 74 3 0 0 77
3 ฟากท่าวิทยา 74 1 0 0 75
4 สหคริสเตียน 51 2 0 0 53
5 บ้านโคกวิทยาคม 43 6 0 0 49
รวม 340 14 0 0 354