สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 46 27 21 94 98 2 0 0 100
2 ฟากท่าวิทยา 36 25 8 69 74 1 0 0 75
3 ท่าปลาประชาอุทิศ 28 19 16 63 72 3 0 0 75
4 บ้านโคกวิทยาคม 20 14 8 42 43 6 0 0 49
5 สหคริสเตียน 16 8 12 36 51 2 0 0 53
รวม 146 93 65 304 338 14 0 0 352