งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงอริตา    อ๊อดกัน
2. เด็กหญิงชลดา    แก้วเงิน
3. เด็กหญิงเพชรดา    เพชรสุวรรณ
4. เด็กหญิงปภาวี    แก้วเงิน
5. เด็กหญิงพัชพร    วังสันติ
6. เด็กหญิงธาราทิพย์    สีจันฮด
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายธนภูมิ    อุปจันทร์
2. นายประสิทธิ์    ปัญญา
3. นายวัชรภัทร์    ผ่องพูลใส
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................