งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชญานิศา    เสาเพ็ง
2. เด็กหญิงณิชารีย์    ภูมิฟากท่า
3. เด็กหญิงพัชรดา    ป้องไข
4. เด็กหญิงนฤมล    บุญมาตา
5. เด็กหญิงบุษยมาศ    มาณี
6. เด็กหญิงชนฤดี    มะตัน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายธีรวัฒน์    มูลเงิน
2. นางศรันยา    จิตอารี
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสุธีกนก    ขิงหอม
2. เด็กหญิงชุติปภา    บุญกิ่ม
3. เด็กหญิงกรมาศ    พิทักษ์ชัยสมบัติ
4. เด็กหญิงณัจยา    ใจชั้นกลาง
5. เด็กหญิงณัฐมน    แก้วมี
6. เด็กหญิงจันทราภา    ศรีแนน
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์    เรืองใจ
8. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ใจเอื้อ
9. เด็กหญิงศริตา    สาวดี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายชัยณรงค์    อยู่จันทร์
2. นายบุญแทน    ลาบาง
3. นายปรีชาพล    แก้วดวงน้อย
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................