งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. นางสาวภัทราภา    ลาเทียม
2. นางสาวศิวพรรณ    ปัญญาสงค์
3. นางสาวอรณิช    ทาต่อย
4. นางสาวณิชานาฏ    ทาปุก
5. นางสาวณัฐฐาศิริ    บัวเชื้อ
6. นางสาวจิตราพร    ปรามิตร
7. นางสาวชญานิศ    ติคำ
8. นางสาวณัฏฐณิชา    ขันปล้อง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางขนิษฐา    บุตรที
2. นายภาดา    เกิดอ่วม
3. นางสุพัตรา    คำลือ
4. นางสาวเสริมศิริ    วิริยะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................