เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุพิศ พรหมศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
2 นางอัจฉรา อินทะรังษี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
3 นายพินิจ พิทาคำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
4 นายกำพล เกษทัน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
5 นางสาววิลาวัณย์ บุญกูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
6 นางสาวสุดารัตน์ เพสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
7 นายสิทธิชัย กูนาธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
8 นายจิรายุ ภักดีพินิจ นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
9 นายไกร กุศล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
10 นางศรีรัตน์ ศรียาบ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
11 นางสาวกรณิกา สมเต่ย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
12 นางจุฑารัตน์ วรพันธุ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
13 นางวศินี อ่างคำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
14 นางชนิดาภา ไชยชนะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยความสะดวกและบริการ
15 นางสิรินดา เขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
16 นางสาวฐิติรัตน์ ขัดผาบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี
17 นายธีรพงศ์ สถาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
18 นางจันทร์จิรา พนันตา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
19 นางสาววิไลพร สาธาอาจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]