สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันกำแพง 52 9 6 1 67
2 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 41 26 10 1 77
3 อนุบาลเชียงใหม่ 35 3 2 1 40
4 วัดช่างเคี่ยน 32 11 7 4 50
5 บ้านป่าเสร้า 31 15 3 2 49
6 พุทธิโศภน 30 12 0 1 42
7 บ้านดอนปิน 26 9 4 3 39
8 แม่คือวิทยา 25 16 7 1 48
9 ชลประทานผาแตก 25 3 2 2 30
10 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 23 12 8 4 43
11 ดาราวิทยาลัย 23 5 7 1 35
12 บ้านโป่งน้อย 23 2 6 0 31
13 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 20 4 1 1 25
14 บ้านหนองโค้ง 19 10 6 4 35
15 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 19 7 6 1 32
16 วัดห้วยแก้ว 17 2 7 3 26
17 วัดดอนจั่น 14 6 1 2 21
18 วัดห้วยทราย 13 11 7 4 31
19 วัดล้านตอง 12 6 4 1 22
20 บ้านท่าหลุกสันทราย 12 2 2 0 16
21 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 11 1 4 0 16
22 บ้านแม่ปูคา 10 7 4 1 21
23 บ้านป่าไม้แดง 10 5 5 4 20
24 แม่โป่งประชาสามัคคี 10 2 5 2 17
25 ท่าศาลา 10 1 1 0 12
26 วัดขะจาว 10 1 1 0 12
27 วัดวังสิงห์คำ 9 10 0 2 19
28 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 9 5 2 1 16
29 วัดป่าข่อยใต้ 9 2 1 0 12
30 บ้านป่าเหมือด 9 1 1 0 11
31 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 8 7 2 1 17
32 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 8 6 1 1 15
33 วัดร้องอ้อ 8 0 1 0 9
34 บ้านร้องขี้เหล็ก 7 5 6 0 18
35 บ้านออนหลวย 7 4 3 1 14
36 วัดป่าตัน 7 4 0 0 11
37 วัดสวนดอก 7 3 2 0 12
38 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 7 1 1 1 9
39 ทาเหนือวิทยา 6 7 7 1 20
40 วัดสันกลางเหนือ 6 3 5 0 14
41 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 6 3 1 0 10
42 วัดป่าแดด 6 2 0 0 8
43 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 6 1 0 0 7
44 วัดเปาสามขา 6 0 0 1 6
45 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 5 3 0 0 8
46 บ้านบวกค้าง 5 2 3 0 10
47 สังวาลย์วิทยา 5 2 0 0 7
48 วัดข่วงสิงห์ 5 1 0 1 6
49 วัดบ้านน้อย 5 1 0 0 6
50 บ้านแม่เหียะสามัคคี 5 1 0 0 6
51 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 5 0 4 0 9
52 วัดสันมะฮกฟ้า 4 3 0 0 7
53 เทพเสด็จวิทยา 4 3 0 0 7
54 บ้านป่าขุย 4 2 0 0 6
55 สวนเด็กสันกำแพง 4 1 1 0 6
56 บ้านเชิงดอยสุเทพ 4 1 0 0 5
57 เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 4 1 0 0 5
58 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 4 1 0 0 5
59 วัดเมืองสาตร 4 0 1 0 5
60 วัดดอนชัย 3 2 3 0 8
61 วัดทรายมูล 3 1 0 1 4
62 บ้านบ่อหิน 3 1 0 0 4
63 บ้านแม่หวาน 3 0 1 1 4
64 บ้านห้วยทราย 3 0 0 0 3
65 บ้านตลาดขี้เหล็ก 2 3 2 2 7
66 ศิริมังคลาจารย์ 2 3 0 0 5
67 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 2 1 2 1 5
68 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 2 1 1 3 4
69 แม่ตะไคร้ 2 1 1 0 4
70 วัดเจ็ดยอด 2 1 0 0 3
71 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 2 1 0 0 3
72 บ้านปางแดง 2 1 0 0 3
73 วัดเสาหิน 2 0 2 1 4
74 บ้านโป่งกุ่ม 2 0 1 0 3
75 บ้านป่างิ้ว 2 0 0 0 2
76 บ้านกอสะเลียม 2 0 0 0 2
77 บ้านปางน้ำถุ 1 3 0 0 4
78 เชียงใหม่คริสเตียน 1 2 2 2 5
79 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 1 1 2 0 4
80 พิงครัตน์เชียงใหม่ 1 1 0 0 2
81 วัดร้องวัวแดง 1 1 0 0 2
82 จิตราวิทยา 1 0 1 0 2
83 วัดหนองป่าครั่ง 1 0 0 0 1
84 บ้านแม่จ้อง 1 0 0 0 1
85 บ้านออนกลาง 0 2 1 2 3
86 ศรีเนห์รู 0 1 1 1 2
87 บ้านแม่ดอกแดง 0 1 0 0 1
88 อนุบาลร่มเย็น 0 1 0 0 1
89 บ้านสันทราย 0 0 1 0 1
90 ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 0 0 1 0 1
91 บ้านป่าป้อง 0 0 0 1 0
92 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 0 1 0
93 วัดป่าตาล 0 0 0 1 0
94 บ้านลวงเหนือ 0 0 0 0 0
95 วัดบ้านโห้ง 0 0 0 0 0
96 อนุบาลดรุณนิมิต 0 0 0 0 0
รวม 798 303 180 71 1,281