สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงเนตรนรี  เตปิน
 
1. นางสุภาพ  จันลาวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  ชมสวรรค์
 
1. นางทศพล  อ้ายเสาร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ปัญญาเจริญ
 
1. นางสุภาพ  จันลาวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฌานิดา  ปินไชย
 
1. นางหญิง    หงษ์รัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุพัชชา   พรหมเมือง
2. เด็กหญิงอภิชญา  ยกคำจู
 
1. นางพรทิพย์  วงศ์ม่าน
2. นางสาวอังศุมาลิน  โกษศิริศิลป์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรดนย์  จินะ
2. เด็กหญิงอัจฉราภา  ใจคำมูล
 
1. นางมาลัย  ทัพหมี
2. นางพรพิมล  ทามี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  ปัญญา
 
1. นางอำภา  ศรีชะนา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เชียงสร้อย
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญมาเมือง
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์   พรหมทา
2. เด็กชายยนต์นคร    จิตธรรม
3. เด็กชายรัชภูมิ    ทาวงศ์มา
 
1. นางสาวกฤตพร  เขียวฮ่าม
2. นางศิรินันท์  สิริสาร
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา   คำลือ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ด้วงอิน
3. เด็กหญิงอธิชา   หาดคำ
 
1. นางสาวณัฐชานันท์    กีติสิทธิ์
2. นางสาวสุพัฒิดา  เรืองนามกิจ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    วงค์ษา
2. เด็กชายพรรษพรรษ    ทันดร
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญมาเมือง
2. นายปิติพงค์  ถิ่นสำโรง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวินภพ    กันทนาวินนท์
 
1. นางสาวรสนันท์  แก้วมหานิล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแพรวา    สุวรรณสังข์
 
1. นางสายทอง  ใจปัญญา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรรณลภย์  กุญชะโมรินทร์
2. เด็กชายสรวุชญ์  อุทัศ
 
1. นางสายทอง  ใจปัญญา
2. นางสาวทิยานนท์  คงคำเปา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศจิราภรณ์  ปัญญา
 
1. นางสายทอง  ใจปัญญา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิติพัทธ์  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางศิรินันท์  สิริสาร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัชยา  หน่อพุธ
 
1. นางศิรินันท์  สิริสาร
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายฐิติพงศ์   สุขศรี
2. เด็กชายอันดามัน    สวยสะอาด
 
1. นางสาวนันท์นภัส   ขัติรัตน์
2. นางนันทนา   ไชยมณี
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมสุข
2. เด็กหญิงนภัสสร  ขัติยะ
3. เด็กหญิงพัชริดา  อินต๊ะปวง
 
1. นางสุวปรียา  อารีศิริ
2. นางสาวเวฬุกา  ไชยขันธ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัทรพงค์  ต๊ะเครือ
2. เด็กชายบุณยกร  ตาแสงร้อย
3. เด็กหญิงพิชญาภา  อุปคำ
 
1. นางอรพรรณ  ใจเขื่อนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  มาอ้าย
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชกานต์   มาก๋า
2. เด็กหญิงวาริ  จันต๊ะจาย
 
1. นางอรพรรณ  ใจเขื่อนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  มาอ้าย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรียาบ
2. เด็กชายชลากร  ชุมภูคำ
3. เด็กหญิงภัชราภรณ์  สุพรศิลป์
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  กิตติวีระ
5. เด็กหญิงไอริณ  เหลาคม
 
1. นายธนภัทร  ใจพุธ
2. นางสาวรัชนก  เรียนคำ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริพร   โยตมาน
 
1. นางสาวพิมพร  ชาวน่าน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายชิณภัทร  อนุวงศ์
2. เด็กหญิงสุชัญญารัตน์  สมจิตต์
 
1. นางสาวฉัตรชนก  พุฒลา
2. นางสาวผกาพันธ์  มาจุม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.6 เงิน 9 1. เด็กชายปฏิพล  เหลืองประเสริฐ
2. เด็กหญิงภควดี  จิระวัง
 
1. นางสาวชลธิชา  นามสง่า
2. นายณัฐพงค์  สายสุริยะ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมแสงวัฒนา
2. เด็กหญิงชญานิน  บุญวงค์
3. เด็กหญิงชิชญาส์  เดชผล
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   วงค์ตันใจ
5. เด็กหญิงนิชานันท์  การอินทร์
6. เด็กหญิงปพิชญา  สุขปรีดาจิตร
7. เด็กหญิงพรรณปพร  กันตีมูล
8. เด็กหญิงรตนภร  ปินตาแจ่ม
9. เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยวงค์
10. เด็กหญิงแพรวา  ทองประจักร์
 
1. นายณัฐนนท์  ประสาทโภคทรัพย์
2. นางสาวลภัสรินทร์  วงศ์ฤดีสิริธาดา
3. นายสิทธา  สารวัตร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงปราณิศา  คำลือ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ศรีสุวรรณ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มัชกิจ
2. เด็กหญิงโชติภา  เรืองแจ่ม
 
1. นางสาวพิมพร  ชาวน่าน
2. นางสาวโอภา   อพิรัมย์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกชพร   เมฆพยอม
2. เด็กชายทักศ์ดนัย  วังฐาน
3. เด็กหญิงนิชานันท์  ปัญญามณี
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ศรีสุวรรณ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงพลอยณิชา  วงศ์กฎ
2. เด็กหญิงสิรภัทร  อุปันโน
3. เด็กชายเกียรติตระกุล  ยะกัณฐะ
 
1. นายสุริยันต์  บุญรัตนพิริยะ
2. นายพิสิษฐ์   แก้ววรรณะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายลัทธพล  ทาเติง
 
1. นายวชิรวิทย์   วันมหาชัย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  สิงห์เพชร
 
1. นายวชิรวิทย์   วันมหาชัย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคเชนทร์  บุญเป็ง
 
1. นายสิทธา  สารวัตร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิรดา   วงค์สุวรรณ์
 
1. นายสิทธา  สารวัตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนักรบ  แดงมณี
 
1. นายอัฐพล  ปรีชามานพวงศ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์อร  เสมอกัน
 
1. นางสาวจีรนันท์  ธนันวัฒน์เมธี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรหมศิริ  ติปิน
 
1. นายอัฐพล  ปรีชามานพวงศ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัญจพร  มณีจักร
 
1. นายอัฐพล  ปรีชามานพวงศ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ณ พล
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนาวิล อาร์เลน   ทำบุญ ฟอเรส
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอินทัช เอรอน   ทำบุญ ฟอเรส
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เป็งวงศ์
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุรินทร์
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ชัยชนะ
2. เด็กชายชินวุฒิ  จีนาวุฒิ
3. เด็กหญิงณัฐวดีพร  เขื่อนแดง
4. เด็กชายธนพงศ์  โครตลาคำ
5. เด็กชายปิติศักดิ์  กันจินะ
6. เด็กชายภาณุพงษ์  เหล่าราช
7. เด็กชายวรกาญจน์  ธรรมนัง
8. เด็กหญิงสวิชญา  ปันสา
9. เด็กหญิงสิริรัชษา  แสงจันทร์
10. เด็กหญิงอัยยา  สมณา
 
1. นางธวัลกร  ทองนาค
2. นางสาวพิกุล  ตันดี
3. นางสาวอาทิตยา  ภัชรวาที
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัณฑพงษ์  ใจมุข
 
1. นางสาวสุนีย์พร   พรมจักร์แก้ว
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79.3 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ไชยมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรภัทร์   เลิศวงศ์ร่มเย็น
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงตรียากรณ์  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวพิชภัค  สายสนองยศ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  วิลัย
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ทรา
 
1. นางสาวเบญญาภา  มาตุทาวงค์
2. นางสาวนภาพร  ศึกษาภูมิภาค
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปาลี
2. เด็กชายอัชฌา  ปาลี
 
1. นายรชต  วงศ์สุธางศ์รัตน์
2. นายพิพัฒน์    มณีเดชากุศล
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณหทัย  สร้อยระย้าแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทะขันธ์
3. เด็กหญิงศศิร์ขวัญ  จันต๊ะตึง
 
1. นางมาลัย  ทัพหมี
2. นางรุ่งนภา  จิระวัง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนธรณ์  มูหริ่ง
2. เด็กหญิงสิริลภัทร  พลหาญ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาววรรณภา  ชูสร้อย
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัชชา  ฮาวคำฟู
2. เด็กหญิงลลิตา  บุญมาลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  สายสุภา
2. นายยอดชาย  ก้อนมณี
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ยาน๊ะ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  สิทธิพานิช
 
1. นางเสาวคนธ์  แสนวิไล
2. นางสาวอาทิตยา  ภัชรวาที
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ปานนท์
2. เด็กชายปกป้อง  โกกิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  สายสุภา
2. นางกฤษณี  วงษ์ศรียา
 
55 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  เกื้อกูล
2. เด็กชายธนภัทร  วันทองสุข
3. เด็กชายวสันติ์  กันทา
 
1. นางลภัสรดา  เทพจร
2. นายยอดชาย  ก้อนมณี
 
56 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  ใจมาตุ่น
2. เด็กหญิงพลอยนิตา  ดำรงไชยพงษ์
3. เด็กหญิงพีรดา  กันทา
 
1. นางกฤษณี  วงษ์ศรียา
2. นางอังคณารักษ์  จันทร์ทอง
 
57 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86.25 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  สุยะพรม
2. เด็กหญิงณิชา  ชาญเชี่ยว
3. เด็กชายธนกร  ปัญโญใหญ่
 
1. นางสาววีรนุช  ชุดเงิน
2. นางสาวอินธิราภรณ์  อนันต์เลิศรัตน์
 
58 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรพล  กิติออน
 
1. นางสาวณัฐชานันท์   กีติสิทธิ์
 
59 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายสุทิวัช  ปันอิยะ
 
1. นางสาวณัฐชานันท์   กีติสิทธิ์
 
60 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนาคาร  ใจปัญญา
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  จันต๊ะตึง
 
61 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สอนศรี
2. เด็กชายเฉลิมพล  ธิตินะ
 
1. นางสาวพิมพร  ชาวน่าน
2. นางมยุรี  ปัทมรังสรรค์
 
62 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ยาประเสริฐ
 
1. นางกฤษณี  วงษ์ศรียา
 
63 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตทัช  สุวรรณ
 
1. นางเสาวคนธ์  แสนวิไล
 
64 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายชนะบุญ  ห่านสวรรค์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  มูลยางกาย
 
1. นางกฤษณี  วงษ์ศรียา
2. นางเสาวคนธ์  แสนวิไล
 
65 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยกร  กันทะอินทร์
2. เด็กชายสิรภพ  ไกรมา
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อินตา
 
1. นายธนภัทร  ใจพุธ
2. นายพิพัฒน์   มณีเดชากุล
 
66 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายธนพจน์  ประดับแก้ว
2. เด็กชายธนวิชญ์  วงศ์นาง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  อินทะชั่ง
 
1. นายธนภัทร  ใจพุธ
2. นางสาวอังศุมาลิน  จันต๊ะตึง
 
67 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธันวา  ขัติรัตน์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  วงค์อินทร์
3. เด็กชายภูธฤทธิ์  ส่งรัก
 
1. นางสาวณัฐชานันท์   กีติสิทธิ์
2. นางสาวฉัตรชนก  พุฒลา
 
68 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง 4 1. เด็กชายทีปกร  เสนแสง
2. เด็กชายวิศรุต  ฟองวรรณา
3. เด็กชายเมธาวิทย์  สุธะกาล
 
1. นางสาวกฤตพร  เขียวฮ่าม
2. นายยอดชาย  ก้อนมณี