เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวอัญชลี ปันสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
2 น.ส.เนตรณภิส สิทธิสงคราม ธุรการ ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
3 นางสาวส้มโอ อ่องประกฤติ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานคณะกรรมกลางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4 นายณัฐวรรธน์ ดอนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
5 นางเจียรนัย ภูดอนตอง ครูโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
6 นางอารีย์ ยะขัติ ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
7 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ นักวิชาการชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8 นายกันตวิชญ์ มะโนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
9 นายสงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
10 นางสาวนฤภรณ์ ปินตาปิน ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
11 นางสุพาณี ศรีนวล ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
12 นายชัชวาลย์ กันนางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้แดง คณะกรรมการกลางนักบินน้อย สพฐ.
13 นางสาวเดือนนวล สมเพาะ ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร คณะกรรมการกลางนักบินน้อย สพฐ.
14 นางเยาวนา พันธุ์แก้ว ครูโรงเรียนวัดปางเติม คณะกรรมการกลางนักบินน้อย สพฐ.
15 นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรมการกลางและเลขานุการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
16 นางกิตติ์สินี อุุปพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางและเลขานุการนักบินน้อย สพฐ.
17 นางสาวพรศิริ โยศรีคูณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ เบอร์โทรศัพท์ 081-7969410
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]