งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ณ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2562   8 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารสักทอง ห้อง ม.1 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารสักทอง ห้อง ม.2 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารสักทอง ห้อง ม.3 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารสักเกษม ห้อง ป.1 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารมิตรภาพ ห้อง ประชุม 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารมิตรภาพ ห้อง ประชุม 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
7 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารสักเกษม ห้อง คหกรรม 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารสักเกษม ห้อง ป.2,ป.3 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารสักเกษม ห้อง ป.6 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารสักเกษม ห้อง ภาษาอังกฤษ 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารสักเกษม ห้อง ภาษาอังกฤษ 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารสักทอง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ห้อง 225 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ห้อง 226 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ชั้น 4 ห้อง ประชุมอิงดอย 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
9 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ชั้น 4 ห้อง ประชุมอิงดอย 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
10 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารสักทอง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารสักเกษม ห้อง ป.4 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
12 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสัก อาคารสักเกษม ห้อง ป.4 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพระคุณ ห้อง ม.5/1 และ ม.5/2 7 ต.ค. 2562 09.00-15.00
2 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 บ่อน้ำมันฝาง 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 บ่อน้ำมันฝาง 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 บ่อน้ำมันฝาง 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
5 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 บ่อน้ำมันฝาง 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
6 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 บ่อน้ำมันฝาง 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
7 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพระคุณ ห้อง ม.4/1 และ ม.4/2 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพระคุณ ห้อง ม.4/3 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพระคุณ ห้อง Lab 2 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพระคุณ ชั้น ม.4/4 และ ม.4/5 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์ ห้อง ม.2/3 , ม.2/4 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์ ห้อง ม.2/3 , ม.2/4 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์ ห้อง ม.2/5 - 2/7 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์ ห้อง ม.2/5 - 2/7 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง ลานกิจกรรมใต้อาคาร 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง ลานกิจกรรมใต้อาคาร 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์ ห้อง ม.1/7 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์ ห้อง ม.1/6 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์ ห้อง ม.2/1 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์ ห้อง ม.2/2 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์ ห้อง ม.1/1 - ม.1/3 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา สนามฟุตซอล 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานกิจกรรมอนุบาล 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา สนามฟุตซอล 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริพัฒน์ ห้อง ม.1/4 - ม.1/5 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง ป.6/1 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง ป.6/2 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง ป.6/3 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง ป.6/4 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ลานกิจกรรมใต้อาคารสิริพระพร 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ลานกิจกรรมใต้อาคารสิริพระพร 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หอประชุมอินสอน 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หอประชุมอินสอน 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หอประชุมอินสอน 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา เวที ลานสุขาวดี 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา เวที ลานสุขาวดี 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
6 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง สนามวอลเล่ย์ หน้าอาคารอำนวยการ 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง สนามวอลเล่ย์ หน้าอาคารอำนวยการ 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง IEP ป.1/1 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง IEP ป.1/1 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง IEP ป.1/2 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง IEP ป.1/2 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง IEP ป.1/3 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง IEP ป.1/3 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง IEP ป.1/4 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง IEP ป.1/4 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง IEP ป.2/1 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง IEP ป.2/1 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง IEP ป.2/2 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารสิริวัฒนา ห้อง IEP ป.2/2 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
20 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานกิจกรรมใต้อาคารอนุบาล 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
21 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ลานกิจกรรมใต้อาคารอนุบาล 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา หอประชุมอินสอน 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
23 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา หอประชุมอินสอน 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
24 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
25 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00.
26 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
27 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
28 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
29 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
30 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
31 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
32 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
33 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
34 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
35 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
36 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
37 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
38 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
39 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
40 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
41 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ดนตรีไทย 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
42 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง นาฎศิลป์ประถม 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
43 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง นาฎศิลป์ประถม 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
44 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อาหารนามา 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
45 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อาหารนามา 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
46 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อาหารนามา 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
47 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อาหารนามา 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
48 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อาหารนามา 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
49 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อาหารนามา 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
50 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อาหารนามา 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
51 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารอนุบาล ห้อง อาหารนามา 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารจานิต 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารจานิต 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารจานิต 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารจานิต 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารจานิต 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารจานิต 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารจานิต 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา อาคารจานิต 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ประกอบการเรียนการสอน True 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนรังษีวิทยา ห้อง ประกอบการเรียนการสอน True 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ป.5/1 ชั้น 3 อาคารเวียงรัตน์ 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ป.4/3 ชั้น 3 อาคารเวียงรัตน์ 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ป.5/2 ชั้น 4 อาคารเวียงรัตน์ 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ป.6/3 ชั้น 4 อาคารเวียงรัตน์ 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ป.5/3 ชั้น 4 อาคารเวียงรัตน์ 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สนาม 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปางสัก สนาม 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปางสัก สนาม 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง เฮือนล้านนา 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง E-Classroom 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง E-Classroom 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงพลอย ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงพลอย ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ห้องเรียนรู้นวัตกรรม (DEPA) ชั้น 1 อาคารเวียงพลอย 7 ต.ค. 2562 09.00-14.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงพลอย ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงพลอย ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ชั้น3 อาคารเวียงเพชร 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ชั้น3 อาคารเวียงเพชร 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ชั้น3 อาคารเวียงเพชร 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ชั้น3 อาคารเวียงเพชร 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ชั้น3 อาคารเวียงเพชร 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ชั้น3 อาคารเวียงเพชร 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00
7 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ชั้น3 อาคารเวียงเพชร 7 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ศาลาพลศึกษา 2 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ศาลาพลศึกษา 1 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง โดมมัธยมศึกษา 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง โดมมัธยมศึกษา 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง โดมมัธยมศึกษา 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย วิทยาเขต 2 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย วิทยาเขต 2 7 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้อง เฮือนล้านนา ชั้น 2 7 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.เจษฎา ก้องสาคร 0634164192
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]