::sp-cnx3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสุภารัตน์ แสงศิริโรจน์กรรมการ
2. นางปรางแก้ว นิติกรกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ชัยเลิศฟ้ากรรมการ
4. นางสาวกัลยา นันติกรรมการ
5. นางสาวมณฑกานต์ น้อยหมอกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางปุณิกา อินสุวรรณ์กรรมการ
2. นางสาววาสิตา เหงกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ มาอินทร์กรรมการ
4. นางศิริพร เตชะพงศ์กรรมการ
5. นางกุลรดา เจียมธรากุลกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอำภาพร เพตกรกรรมการ
2. นางสาวนิรดา นิรชานันท์กรรมการ
3. นางธันยภรณ์ ต้านคือกรรมการ
4. นางรัชนี คำวินิจกรรมการ
5. นางสาวนารดา กลิ่นคุณธรรมกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางฟองจันทร์ บุญมีกรรมการ
2. นางธัญญารัตน์ วงษยากรรมการ
3. นางสาวธิดาวัลย์ บุญเกตุกรรมการ
4. นางสาวขวัญดารินทร์ วารีธนพัชร์กรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ เส่งหล้ากรรมการ
2. นางสาวณพิชญา ทะนันชัยกรรมการ
3. นางสาวพิมประภา มูลก้อนแก้วกรรมการ
4. นายปัญญา โป่เมืองกรรมการ
5. นางสาวสิรินลักษณ์ ปันตะทากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางภิชชญา หน่อแก้วกรรมการ
2. นางสาวปวีณ์พร ปันคำกรรมการ
3. นางวันทนา วัชระเสถียรกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ฤทธิ์ฤาชัยกรรมการ
5. นางอรทัย การะเกตุกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางประภาศรี เลพลกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ เชหมือกรรมการ
3. นายนิพนธ์ สาโรวาทกรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ อินต๊ะกรรมการ
5. นางสาวภริตพร ขันมอญกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดาวัลย์ ตาละก๋ากรรมการ
2. นางสาวนริศรา ชุ่มเรือนกรรมการ
3. นางสาวสวิชญา คำศรีใจกรรมการ
4. นางสาวกนกพร ไทยใหม่กรรมการ
5. นางสัญรญา นวลศิริกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวสาธิณี ใสวรรณ์กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา อิวกาศกรรมการ
3. นางสาวนุชศรินทร์ เตาะแปกรรมการ
4. นางบุษบา มาระดีกรรมการ
5. นางสาวิตรี เกษเกษีกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกุลกรรมการ
2. นางกรวรรณ พนาวงค์กรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส สินธพธีรฉัตรกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ คนขยันกรรมการ
5. นางสาวจรรยา ประพิณพงศากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนัฎฐานิตา กิตติภัควลัญชญ์กรรมการ
2. นางสาวภัทรกร จิณสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ ศรีอินทร์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเรืองเดช กันทะหวายกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางกชกร อนาวันกรรมการ
2. นางสาวปกีรตา การะหงษ์กรรมการ
3. นางเครือวรรณ ไชยวัณณ์กรรมการ
4. นางสาวไปรยรักษ์ ดวงแก้วกรรมการ
5. นางสาวซ่อนกลิ่น รุ่งเรืองกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ เขื่อนล้อมกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วกาวีกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ อรุณกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิรินทร์ญา สวัสดิ์วารีกรรมการ
2. นายวรากร ศิริสิทธิ์กรรมการ
3. นางสุพัตร ถาเป็งกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ หลวงเทพกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชชานันท์ ไชยอัมพรจิตรกรรมการ
2. นางสาวเมลี่ แซ่โกกรรมการ
3. นายวรากร ศิริสิทธิ์กรรมการ
4. นางธิดารัตน์ แก้วเรือนกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา กิติตาลกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางศรัญญา วงษ์มาพันธ์โรงเรียนบ้านม่อนปิ่นกรรมการ
2. นางสาวว่านศิณา นาต๊ะโรงเรียนบ้านเมืองนะกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ วงศ์ษากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา ธนูแก้วกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอาภาภรณ์ แก่นการโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางวราภรณ์ อำไพรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
3. นางอังคณา จารุรัตนพงษ์โรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุดสวาท พาเหล็กกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดารัตน์ แสนปัญญา โรงเรียนสันติวนากรรมการ
2. นางธัญญ์พิชชา คำวังโรงเรียนบ้านสบคาบกรรมการ
3. นางนภาพร แพทย์ยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพีรพรต ดีวรัตน์โรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
2. นายยวน มูลสถานโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9กรรมการ
3. นางขจาริน ดวงพิชัยโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
4. นางชมพูนุช ท้าวแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
5. นายสง่า วรรณเลิศโรงเรียนเจ้าแม่่หลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพีรพรต ดีวรัตน์โรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
2. นายยวน มูลสถานโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9กรรมการ
3. นางขจาริน ศิริโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นกรรมการ
4. นางชมพูนุช ท้าวแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงกรรมการ
5. นายสง่า วรรณเลิศโรงเรียนเจ้าแม่่หลวงอุปถัมภ์ 1กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทักษพร อรัญญาโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์โรงเรียนบ้านเหมืองแร่กรรมการ
2. นายนเรศ สุ่มสมบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ วงค์สลีโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯกรรมการ
4. นายวิทยา ประยูรกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสายสุณี อินจันทร์โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
2. นางสุดาพร ไทยเหนือโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง)กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ เวียงสมุทรโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายจีรวัฒน์ พุทธวงค์กรรมการ
2. นางจรัสศรี ก๋องแก้วโรงเรียนบ้านสันป่าข่ากรรมการ
3. นางนงเยาว์ เพชรคงเทพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 กรรมการ
4. นางสาวสิรินทรา พันธ์เรือนดีโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
5. นางสุภาพร ธิการโรงเรียนโป่งไฮกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ บุตรดีวงษ์โรงเรียนบ้านลานกรรมการ
2. นางสาวจรัสศรี กองแก้วโรงเรียนบ้านสันป่าข่ากรรมการ
3. นางนงเยาว์ เพชรคงเทพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 กรรมการ
4. นางสาวสิรินทรา พันธ์เรือนดีโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
5. นางสุภาพร ธิการโรงเรียนบ้านโป่งไฮกรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ พุทธวงค์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวเจนจิรา บุญชูโรงเรียนวัดบ้านท่ากรรมการ
2. นายปรัชญา ไชยวงค์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ภูมิมาลาโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวภา ม่วงมูลโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นายอากร บุญหมั้นโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยางกรรมการ
3. นายสุชาติ เตชะพนาลัยกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ คำทองกรรมการ
5. นายเมธี แสนสำโรงโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวีรชน คล้ำจีนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง)กรรมการ
2. นายนวพงศ์ เปียนาคโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นายธนาดุล เลาลีโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่กรรมการ
4. นายภูริทัต สุรารักษ์ชมภูโรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ)กรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล ปินทองโรงเรียนบ้านปางสักกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทร์หล่มโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุไรรัตน์ จอมเจ้าวัวโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ศรีพันธ์วนาโรงเรียนบ้านแม่นะกรรมการ
5. นางกนกภรณ์ ศรภักดีโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
6. นางสาวพรพิมล วังท่าโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
7. นายวุฒิพล มุขแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางกนกภรณ์ ศรภักดีโรงเรียนบ้านเวียงฝางกรรมการ
2. นายวุฒิพล มุขแก้วโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล วังท่าโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ จันทร์หล่มโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุไรรัตน์ จอมเจ้าวัวโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
6. นายณัฐพล ปินทองโรงเรียนบ้านปางสักกรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ ศรีพันธ์วนาโรงเรียนบ้านแม่นะกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายคมสันต์ รัตนะโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง)กรรมการ
2. นางสาวขวัญจิรา ทะปัญญาโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
3. นางประภัสสร สุยะใหญ่กรรมการ
4. นางณิชานันท์ ตามธรรมพิธิวัตกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุพัฒ เนรังษีโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9ฯกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา อุปละโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
3. นายปริญทิพย์ วนาโชติกรรมการ
4. นางสาวอทิตยา วุฒิเฟยกรรมการ
5. นายคมสัน วิพรรณสาตร์กรรมการ
6. นายจักรพันธ์ กาพุฒโรงเรียนบ้านสุขฤทัยกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางปัณชญา จักร์ชัยชาญโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
2. นายธนาวุฒิ บุพศิริโรงเรียนบ้านอรุโณทัยกรรมการ
3. นายเทอดศักดิ์ กันธโยกรรมการ
4. นางสาวนิรมัย ไชยวงค์กรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายปิยะ ขันแข็งกรรมการ
2. นายวิษณุ อุดต่อมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
3. นายปรีชา จิโนโรงเรียนบ้านปางแดงกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา สิริลังโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายอนุศิษฏ์ ปัญเชื้อโรงเรียนบ้านดงป่าลันกรรมการ
2. นางสาวปวีณา สง่าศรีโรงเรียนบ้านเปียงหลวงกรรมการ
3. นางสาวกานต์ธิดา อโนกรรมการ
4. นางศรีวรรณ์ ศรีวิชัยกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายมานพ วงค์จูโรงเรียนบ้านม่วงป็อกกรรมการ
2. นางสุภาพร เมตไตรพันธ์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางศิริขวัญ เตจ๊ะโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็นกรรมการ
4. นางสาวกษิรา ธิจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 กรรมการ
5. นางสาวฐิรินทร์รัตนดาว ฐนิตธันยบูรณ์โรงเรียนบ้านสันป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัทยา อินต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ยศชัยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ศิริภาโรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่กรรมการ
4. นางสาวดุษดี พงษ์สุวรรณโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
5. นางชุติมา ธรรมธิโรงเรียนบ้านอ่ายกรรมการ
6. นางปวินตรา นันตาโรงเรียนบ้านเวียงแหงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายณัฐพงศ์ วงศ์ภูดินันท์โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อมกรรมการ
2. นายชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
4. นายบัญญัติ ยะวันโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นางพรรณี วังพฤกษ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงกรรมการ
6. นายอุทัย อินต๊ะถาโรงเรียนชุมชนบ้านเวียงผาพัฒนากรรมการ
7. นางสาวพรสุดา ดีโพนพักโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
8. นายบำรุงเกียรติ ขาวสายโรงเรียนบ้านแม่ขิกรรมการ
9. นายศิลป์ชัย กาไชยโรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว)กรรมการ
10. นายเรวัฒน์ ลำแปงโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
11. นายนิทัศน์ โยธาโรงเรียนบ้านแม่ทะลบกรรมการ
12. นายอินทร สมบัติใหม่กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ ปินธงโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
14. นางสาวธิดารัตน์ เทียมแก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
15. นายอรรถสิทธิ์ สายคำโรงเรียนบ้านแม่ขิกรรมการ
16. นางสาววารี พัฒนาสิริเจริญโรงเรียนบ้านโป่งไฮกรรมการ
17. นายนราเมศ กุลสุวรรณกรรมการ
18. นายอนุพงษ์ มณีทองกรรมการ
19. นายวัชรากร อุยี่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายณัฐพงศ์ วงศ์ภูดินันท์กรรมการ
2. นายชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์กรรมการ
3. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์กรรมการ
4. นายบัญญัติ ยะวันกรรมการ
5. นางพรรณี วังพฤกษ์กรรมการ
6. นายอุทัย อินต๊ะถากรรมการ
7. นางสาวพรสุดา ดีโพนพักกรรมการ
8. นายบำรุงเกียรติ ขาวสายกรรมการ
9. นายศิลป์ชัย กาไชยกรรมการ
10. นายเรวัฒน์ ลำแปงกรรมการ
11. นายพุฒิพงษ์ พิทาคำกรรมการ
12. นายบุญเจิด สมบูรณ์กรรมการ
13. นายนิทัศน์ โยธากรรมการ
14. นายอินทร สมบัติใหม่กรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ ปินธงกรรมการ
16. นายวัชรากร อุยี่กรรมการ
17. นางสาวธิดารัตน์ เทียมแก้วกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายณัฐพงศ์ วงศ์ภูดินันท์กรรมการ
2. นายชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์กรรมการ
3. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์กรรมการ
4. นายบัญญัติ ยะวันกรรมการ
5. นางพรรณี วังพฤกษ์กรรมการ
6. นายอุทัย อินต๊ะถากรรมการ
7. นางสาวพรสุดา ดีโพนพักกรรมการ
8. นายบำรุงเกียรติ ขาวสายกรรมการ
9. นายศิลป์ชัย กาไชยกรรมการ
10. นายเรวัฒน์ ลำแปงกรรมการ
11. นายนิทัศน์ โยธากรรมการ
12. นายอินทร สมบัติใหม่กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ ปินธงกรรมการ
14. นางสาวธิดารัตน์ เทียมแก้วกรรมการ
15. นายอนุพงษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนากรรมการ
16. นางสาววารี พัฒนาสิริเจริญกรรมการ
17. นายนราเมศ กุลสุวรรณกรรมการ
18. นายอรรถสิทย์ สายคำกรรมการ
19. นายวัชรากร อุยี่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ วงศ์ภูดินันท์กรรมการ
2. นายชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์กรรมการ
3. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์กรรมการ
4. นายบัญญัติ ยะวันกรรมการ
5. นางพรรณี วังพฤกษ์กรรมการ
6. นายอุทัย อินต๊ะถากรรมการ
7. นางสาวพรสุดา ดีโพนพักกรรมการ
8. นายบำรุงเกียรติ ขาวสายกรรมการ
9. นายศิลป์ชัย กาไชยกรรมการ
10. นายเรวัฒน์ ลำแปงกรรมการ
11. นายนิทัศน์ โยธากรรมการ
12. นายอินทร สมบัติใหม่กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ ปินธงกรรมการ
14. นางสาวธิดารัตน์ เทียมแก้วกรรมการ
15. นางสาววารี พัฒนาสิริเจริญกรรมการ
16. นายนราเมศ กุลสุวรรณกรรมการ
17. นายอรรถสิทย์ สายคำกรรมการ
18. นายอนุพงษ์ มณีทองกรรมการ
19. นายวัชรากร อุยี่โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ วงศ์ภูดินันท์กรรมการ
2. นายชัยณัฏฐ์ อัครสุริยพันธุ์กรรมการ
3. นายอารวัฒน์ แสงสุวรรณ์กรรมการ
4. นายบัญญัติ ยะวันกรรมการ
5. นางพรรณี วังพฤกษ์กรรมการ
6. นายอุทัย อินต๊ะถากรรมการ
7. นางสาวพรสุดา ดีโพนพักกรรมการ
8. นายบำรุงเกียรติ ขาวสายกรรมการ
9. นายศิลป์ชัย กาไชยกรรมการ
10. นายเรวัฒน์ ลำแปงกรรมการ
11. นายนิทัศน์ โยธากรรมการ
12. นายอินทร สมบัติใหม่กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ ปินธงกรรมการ
14. นายนราเมศ กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งถืบกรรมการ
15. นางสาวธิดารัตน์ เทียมแก้วโรงเรียนกรรมการ
16. นางสาววารี พัฒนาสิริเจริญโรงเรียนกรรมการ
17. นายอรรถสิทย์ สายคำโรงเรียนกรรมการ
18. นายอนุพงษ์ มณีทองโรงเรียนกรรมการ
19. นายวัชรากร อุยี่โรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางศิริพร ไพศาลนิรันดร์กุลโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
2. นางสาวภานัดดา ญาศรีโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ ธรรมธิโรงเรียนบ้านปางแดงกรรมการ
4. นายสมประสงค์ วงศ์ทันใจโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เพชรศรีกรรมการ
2. นางสาวกันนิกา ศรีลาวัลย์กรรมการ
3. นางสาวนภัสสร ปงกาวงค์กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อุ่นบ้านกรรมการ
5. นางสาวกษิรา ธิจันทร์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาววัฒนาพร อินทรแสงกรรมการ
2. นางสาววิภาพร จอมแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา คำชัยยะกรรมการ
2. นางสมถวิล นามวังกรรมการ
3. นางสาวเกศินี จันทร์อ่อนกรรมการ
4. นางสาวเยาวรัตน์ คำภิระแปงกรรมการ
5. นางสาวพิมพกานต์ แซ่จางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะนุช อินต๊ะวงศ์กรรมการ
2. นางสาวศิลาพร สวัสดิ์คำกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ สุวรรณ์กรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ มะโนวงษ์กรรมการ
5. นางสาวสุธาศินี กุดแก้วโรงเรียนบ้านโป่งถืบกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวคริสตมาส เตชะกรรมการ
2. นางสาวจรินยา อินต๊ะชัยกรรมการ
3. นายกรนิวัฒน์ อินเหลือละกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ดวงดีกรรมการ
5. นางพันลภา สนธิรัตน์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายธเนศ ประยูรสุขกรรมการ
2. นายมานพ ศรีขัติย์กรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ กันนางกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ยอดศรกรรมการ
2. นางสาวธัญญา คำแดงกรรมการ
3. นางสาวศิริญญา มั่นกันนานกรรมการ
4. นางสาววัฒนาพร อินทรแสงกรรมการ
5. นางมณฑรัตน์ แสงสุวรรณกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอำไพ จิตรประสงค์กรรมการ
2. นางสาวอวัศยา ฟองคำกรรมการ
3. นางรินนพร บุญชาญโรงเรียนวัดนันทารามกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนครินทร์ น้อยปุกกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ พิสัยเลิศกรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ เถรนิยมโรงเรียนบ้านปางมะเยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ คงมณีกรรมการ
2. นางสาววณิชา ชมภูกรรมการ
3. นางสาววรรณ์ณิศา อัตมากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศิรประภา ธานีกรรมการ
2. นายศุภสิทธิ์ คำสาวกรรมการ
3. นางสุภาพร วงศ์สุวรรณกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ บัวนำกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวกัญญาภัค หลักดีกรรมการ
2. นางบุณฑริกา สุมนรัตนกุลกรรมการ
3. นายบัณฑูร เล็กประเสริฐกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอดิเรก ปินคำกรรมการ
2. นางศศิมาภรณ์ พลอยสำลีกรรมการ
3. นางนภางค์ ทองดีกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ พันธ์ธงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวุฒิชัย แก้วใจกรรมการ
2. นายวัฒนา ตานันกรรมการ
3. นายศักรพล วงษ์รัตน์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน รัตนธรรมกรรมการ
2. นายพงศ์เทพ มีบุญกรรมการ
3. นายศราวุธ สระบุดดีกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวฐิติอาภา ปิ่นพัดกรรมการ
2. นางสาววารีมาศ รุจิวรรธนะกุลกรรมการ
3. นางนภางค์ ทองดีกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาววารีมาศ รุจิรวรรธนกุลกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ คงมณีกรรมการ
3. นางสาวฐิติอาภา ปิ่นพัดกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวภัฏฐธีรา รัตนทวีชัยกรรมการ
2. นางสาวภัณฑิรา ศรีใจกรรมการ
3. นางสาวฐิติอาภา ปิ่นพัดกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนชมภูกรรมการ
2. นางเสริมศิริ ไคร้งามกรรมการ
3. นายกิตติพิชญ์ แก้วหาญกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววารีมาศ รุจิวรรธนะกุลกรรมการ
2. นางสาวสิรีธร ลำจวนกรรมการ
3. นางสาวหยาดพิรุณ วรรณะศรีกรรมการ
4. นางสาวชฎาพร ปินธงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาววราลักษณ์ เดชาวรนันท์กรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชิตวรกุลกรรมการ
3. นางสาวอาริสา เขื่อนเพชรกรรมการ
4. นางสาวหิรัญญา วงค์ปินตากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ จองคำกรรมการ
2. นางกัลยาณี อินภิไชยกรรมการ
3. นางสาววรวลัญช์ กันใจกรรมการ
4. นางสาวแพรวนภา จงหาญกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ หงษ์วิไลกรรมการ
2. นายไชยเวทย์ วิเศษคุณกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ โพธิ์เวียงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ คีรีวัฒนสกุลกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล พรหมจักร์กรรมการ
3. นายจตุพร แซ่ย่างกรรมการ
4. นายสุภาพ พิริยะสุนทราพรโรงเรียนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายไกรวิชญ์ ผลบุญกรรมการ
2. นางสุวารี เทพสุรินทร์กรรมการ
3. นายพจนศักดิ์ กันตีมูลกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายจิรพงศ์ กาศเกษมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ นุดูกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ธรรมจัยกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ มีบุญกรรมการ
5. นายอัศวิน อินทรีกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ บุญมาประธานกรรมการ
2. นายชาญนรินทร์ นวนพคุณกรรมการ
3. นางสาวพิมพิมล ศรีโชคกรรมการ
4. นายอัศวิน อินทรีกรรมการ
5. นายอนุภาพ โพธิกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายปริญญา พรหมมาศประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย ชัยมงคลกรรมการ
3. นายเอกชัย ศรีสุวรรณกรรมการ
4. นายอุธร เพ็งสอนกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ไทยเหนือประธานกรรมการ
2. นายอุธร เพ็งสอนกรรมการ
3. นายบุญช่วย ชัยมงคลกรรมการ
4. นายอำพล ญานะกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา ไชยวงศ์กรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายจิรพงศ์ กาศเกษมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ นุดูกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ธรรมจัยกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ มีบุญกรรมการ
5. นายอัศวิน อินทรีกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ บุญมาประธานกรรมการ
2. นายชาญนรินทร์ นวนพคุณกรรมการ
3. นางสาวพิมพิมล ศรีโชคกรรมการ
4. นายอนุภาพ โพธิกรรมการ
5. นายอัศวิน อินทรีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอำพล ญานะกรรมการ
2. นางพิมพ์จิต เนียมทรัพย์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพฤติพงษ์ บุญมากรรมการ
4. นายเจษฎา แสงผึ้งกรรมการ
5. นางสาวลาวัลย์ ดอนปินกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุดสาคร มะลิประธานกรรมการ
2. นายกำพล ตันเตโชกรรมการ
3. นายประกฤต วังพฤกษ์กรรมการ
4. นายสาคร สีเงินกรรมการ
5. นายพยัคฆ์ ยอดแก้วกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายประชัน กันธะมาลัยกรรมการ
2. นายอุดม สาลีกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ไชยะสุกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางละออง แก้วกาศกรรมการ
2. นางจุไร พรหมคำกรรมการ
3. นางสาวมลทิรา มีคำวังกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ปรังกรรมการ
2. นายปริญญา อังกูลดีกรรมการ
3. นางจีรนันท์ กันป้อกรรมการ
4. นางลำดวน อยู่พุ่มกรรมการ
5. นายชัยวุฒิ ศรีพลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวรัญญู บุญเทพกรรมการ
2. นางสาวอนัญญา กันลีนวลกรรมการ
3. นางสาวประทุมพร น้อยทูกรรมการ
4. นางสุรางค์ อิ่นแก้วกรรมการ
5. นายอภิชาติ สุวพงษ์กรรมการ
6. นางสาวกันต์กนิษฐ์ มากประเสริฐ กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายโกเมท จ่ากุ๊กรรมการ
2. นายชัพเวท วงษ์เทพกรรมการ
3. นางสาวกันต์กนิษฐ์ มากประเสริฐกรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ อินต๊ะปัญญากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประชัน กันธะมาลัยกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นกรรมการ
3. นายปรีชา กันธิยะกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล อินตากรรมการ
5. นางสาวคชาภรณ์ อินทะชัยกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เกษเกษีกรรมการ
2. นายอุดม สาลีกรรมการ
3. นายสมบัติ สิทันกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา นวลน้อยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ นกแก้วกรรมการ
2. นายเอกศิววัชร์ กันทากรรมการ
3. นางสาวณัชชา กาญจน์กนกพรกรรมการ
4. นางสาวพรรณี จันณรงค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจีระเดช อินทขัติย์กรรมการ
2. นางสาวคชาภรณ์ อินทะชัยกรรมการ
3. นายสมพร สมบูรณ์ชัยกรรมการ
4. นายประเทือง จันทร์แก้วกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางคณิตตา วิจิตรพรกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ศรีวิชัยกรรมการ
3. นายสมพร สมบูรณ์ชัยกรรมการ
4. นางสาวพรรณี จันณรงค์ฺกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจุไร พรหมคำกรรมการ
2. นางละออง แก้วกาศกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสำเร็จ อุปละกรรมการ
2. นางสาวประทุมพร น้อยทูกรรมการ
3. นายศุภชัย เทพโรจน์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วงศ์คำแดงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายณัฐดนัย แก้วจ่ากรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี ห้าวหาญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายฉัตรินทร์ ศิริกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ ศรีพลกรรมการ
3. นายสาโรจน์ มาหมื่นกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วงศ์คำแดงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ อินต๊ะปัญญากรรมการ
2. นายคุณากร เครือสุวรรณกรรมการ
3. นายวรัญญู บุญเทพกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ ปันสุกรรมการ
2. นายณัฏฐ์ จัันทร์หล้ากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันกรรมการ
4. นายสุทธิพงค์ อริยะกุลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปาลวิทย์ จินะโสติกรรมการ
2. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
3. นายวรากร หมื่นประจำกรรมการ
4. นายชนกันต์ แคร่กระโทกกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ชูไวกรรมการ
6. นายขจรเกียรติ คำเสนกรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันกรรมการ
8. นายสุทธิพงศ์ อริยะกุลกรรมการ
9. นายอภิชาติ ธิป๋ากรรมการ
10. นายพัฒนพงศ์ บุญแขวงกรรมการ
11. นางสาวกรรณิการ์ โพธาสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปาลวิทย์ จินะโสติกรรมการ
2. นายวรากร หมื่นประจำกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ชูไวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายขจรเกียรติ คำเสนกรรมการ
2. นายพัฒนพงศ์ บุญแขวงกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ โพธาสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ โพธาสินธุ์กรรมการ
2. นายขจรเกียรติ คำเสนกรรมการ
3. นายพัฒนพงศ์ บุญแขวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสถาพร ชัยวงศ์กรรมการ
2. นายภัทรพล นิยมสินธุ์กรรมการ
3. นายธันวา ชัยทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธันวา ชัยทองกรรมการ
2. นายสถาพร ชัยวงศ์กรรมการ
3. นายภัทรพล นิยมสินธุ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีวิลัยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พงค์ดากรรมการ
4. นายยุทธการ จินาติกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ศรีวิลัยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย ดาวแสงกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พงค์ดากรรมการ
4. นายยุทธการ จินาติกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจตุพล แสนสมปานกรรมการ
2. นางจตุพร ชินะใจกรรมการ
3. นางณัฐรดา ศรีภูมิรัตกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ อิ่นแก้วกรรมการ
2. นายพร้อมพงศ์ ศิลปะไพรวรรณกรรมการ
3. นายจตุพล แสนสมปานกรรมการ
4. นายชคัตตรัย อำไพรัตน์กรรมการ
5. นางสาวศุภมาส อริวรรณากรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทรงวุฒิ อิ่นแก้วกรรมการ
2. นายจตุพล แสนสมปานกรรมการ
3. นางจตุพร ชินะใจกรรมการ
4. นางณัฐรดา ศรีภูมิรัตกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ อิ่นแก้วกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ คำสว่างกรรมการ
3. นายจตุพล แสนสมปานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
2. นายพิเชษฐ ธนาวงค์กรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญพรรณธวัฒน์กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ คำมะโนกรรมการ
5. นายอุทัย ชัยวงค์กรรมการ
6. นายสาธิต ชัยเมืองยอง กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ชัยเมืองยองกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
3. นายพิเชษฐ ธนาวงค์กรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญพรรณธวัฒน์กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ คำมะโนกรรมการ
6. นายอุทัย ชัยวงศ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสาธิต ชัยเมืองยองกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
3. นายพิเชษฐ ธนาวงค์กรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญพรรณธวัฒน์กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ คำมะโนกรรมการ
6. นายอุทัย ชัยวงศ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ชัยเมืองยองกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
3. นายพิเชษฐ ธนาวงค์กรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญพรรณธวัฒน์กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ คำมะโนกรรมการ
6. นายอุทัย ชัยวงศ์กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นางสาวภิญญาพัชญ์ มูลเจริญกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา บัวนุ่มกรรมการ
3. นายณัฏฐ์ จันทร์หล้ากรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ วงค์บุญตันโรงเรียนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชัยโรจน์ ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนกรรมการ
3. นายปราโมทย์ กาโนโรงเรียนกรรมการ
4. นายคมสันต์ ดอกไม้โรงเรียนกรรมการ
5. นายคณชร ศรีใสโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชัยโรจน์ ภาคแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นายกรีฑาพล ก๋องหล้าโรงเรียนกรรมการ
3. นายเจษฎา โอดเชยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
2. นายนิติกรณ์ อภิวงค์กรรมการ
3. นายชัยโรจน์ ภาคแก้วกรรมการ
4. นายเจษฎา โอดเชยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
2. นายนิติกรณ์ อภิวงค์กรรมการ
3. นายชัยโรจน์ ภาคแก้วกรรมการ
4. นายเจษฎา โอดเชยกรรมการ
5. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
2. นายนิติกรณ์ อภิวงค์กรรมการ
3. นายชัยโรจน์ ภาคแก้วกรรมการ
4. นายเจษฎา โอดเชยกรรมการ
5. นายอภิชาต ธิป๋ากรรมการ
6. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
7. นางสาวรวิวรรณ ดวงดาวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
2. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
3. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
2. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
3. นายปราโมทย์ กาโนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.อิทธิพงศ์ วิวัฒนเจริญกรรมการ
2. นายปราโมทย์์ กาโนกรรมการ
3. นายคมสันต์ ดอกไม้กรรมการ
4. นายอภิชาติ ตุ้ยเกี๋ยงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.อิทธิพงศ์ วิวัฒนเจริญกรรมการ
2. นายปราโมทย์ กาโนกรรมการ
3. นายวิริยะ วิราศรีกรรมการ
4. นายอภิชาติ ตุ้ยเกี๋ยงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสรยุทธ นันทชัยยอดกรรมการ
2. นางสาวพนิดา จันทศรีกรรมการ
3. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
4. นางสาวอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
5. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
2. นางสาวพนิดา จันทศรีกรรมการ
3. นางสาวพลับพลึง ทารัตน์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายอรุณศักดิ์ พิมสารกรรมการ
2. นายกรีฑาพล ก๋องหล้ากรรมการ
3. นางสาวอารีย์วัลย์ มาตันบุญกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์ วิวัฒนเจริญกรรมการ
2. นายปราโมทย์ กาโน่กรรมการ
3. นายวิริยะ วิราศรีกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์ วิวัฒนเจริญกรรมการ
2. นายสิทธิพันธุ์ ก๋ากาศกรรมการ
3. นายปราโมทย์ กาโน่กรรมการ
4. นายวิริยะ วิราศรีกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวปนัดดา เรือนบุตรกรรมการ
2. นายเอกพจน์ สกัดกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ จินณรักษ์กรรมการ
4. นางสาวกัญญภัทร์ นพรัตน์กูลประเสริฐกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปนัดดา เรือนบุตรกรรมการ
2. นายเอกพจน์ สกัดกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ จินณรักษ์กรรมการ
4. นางสาวกัญญภัทร์ นพรัตน์กูลประเสริฐกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์กรรมการ
2. นางสาวจิณัฐดา สมสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาวภควรรณ อยู่เย็นกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา แท่งเงินกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์กรรมการ
2. นางสาวจิณัฐดา สมสวัสดิ์กรรมการ
3. นางสาวภควรรณ อยู่เย็นกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา แท่งเงินกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์กรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์กรรมการ
3. นางจีรพร อิงคสันตติกุลกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา สวนจันทร์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา คำปากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์กรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์กรรมการ
3. นางจีรพร อิงคสันตติกุลกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา สวนจันทร์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา คำปากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนุสรา ปวงจักทรากรรมการ
2. นายภูษิต อยู่ประจักษ์กรรมการ
3. นางสาวศรัณย์รักษ์ ศิลานุรักษ์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ สิริจินดาวรรณกรรมการ
5. นางสาวเขมิกา ศรีแก้วกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปรียาภรณ์ภัทร์ สัพไพรกรรมการ
2. นายภูษิต อยู่ประจักษ์กรรมการ
3. นางสาวศรัณย์รักษ์ ศิลานุรักษ์กรรมการ
4. นางตรียุคล ผัดมอยกรรมการ
5. นางสาวเขมิกา ศรีแก้วกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์กรรมการ
2. นายอนุพันธ์ ไชยพันธ์กรรมการ
3. นายเอกวัชร์ วัชรพันธ์กรรมการ
4. นายกมล หอมหวนกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ จินณรักษ์กรรมการ
6. นายภูษิต อยู่ประจักษ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวรสสุคนธ์ จินณรักษ์กรรมการ
2. นายเอกวัชร์ วัชรพันธ์กรรมการ
3. นางสาวคนึงนิจ สมพงษ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. Mr.David Dookerกรรมการ
2. นางพจนีย์ ชัยมูลกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ วันไวกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี ศิริภูวนันท์กรรมการ
5. นางสาวแสนชาดา มุมวงศ์กรรมการ
6. นายปกรณ์ ภูมูลกรรมการ
7. นางสาวจิตอารี วรรณพีระกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. Mrs.Leehoon Bensonกรรมการ
2. นางนฤมล พรหมเศษศักดิ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ สิทธิฤกษ์กรรมการ
4. นางสาวรดามณีรักษ์ โชคดีกรรมการ
5. นางสมฤทัย ชัยวงค์กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. Mr.Timothy Connorsกรรมการ
2. นางสาวศิริธร ชัยชนะกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ ไชยปินกรรมการ
4. นางสาววรรษมน ศรีใจมูลกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ วันไวกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวพิชญา คำหอมกรรมการ
2. นางสาวเพชรรินทร์ คำแก่นกรรมการ
3. นางมัลลิกาณ์ ไชยสุกรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ วงเวียนกรรมการ
5. นางสาวศิริกัญญา บุญช่วยกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ศรีอิ่นแก้วกรรมการ
2. นายบุญทำ แผ่นชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวดวงจิตร ตาดีกรรมการ
4. นางสาวกนกพร วิเชียรวรรณ์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางณัฐสินี ฐิติภัทรพลหาญกรรมการ
2. นายปภินวิช เต็มใจกรรมการ
3. นางสาวฤทธิ์นภา ไชยประภากรกรรมการ
4. นางอำพร ตรัยตรึงตรีคูณกรรมการ
5. นางสาวศิริณทิพย์ สุวรรณ์กรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ กันธโยกรรมการ
2. นายอภิรมย์ จันทร์จีรัสถ์กรรมการ
3. นางฟ้าใหม่ หน่อแก้วกรรมการ
4. นางสาวอคิราภ์ สมควรกรรมการ
5. นางพรรณนิภา ทายะนากรรมการ
6. นางสาวนิชนาฎ น้ำคำกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ กันธโยกรรมการ
2. นายอภิรมย์ จันทร์จีรัสถ์กรรมการ
3. นางสาวอรณัชชา เตชะวงค์กรรมการ
4. นางสาวนิชนาฎ น้ำคำกรรมการ
5. นางสาวอคิราภ์ สมควรกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissYingying Wangกรรมการ
2. นายชนะชน สมบูรณ์ดีกรรมการ
3. นางเช่าชู แซ่จางกรรมการ
4. นายสาวิทย์ แก้วโมลากรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวธนพร หน่อกิจกรรมการ
2. นายสันติชัย อภิชัยกรรมการ
3. MissYingying Wangกรรมการ
4. นางสุรีย์พร จันทร์ประเสริฐกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยเอกเสกสันต์ ครองสมบัติกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ชื่นตากรรมการ
3. นางอำพร ยาวิลาศกรรมการ
4. นายสุพินันท์ กันทะวงค์กรรมการ
5. นายเสกศักดิ์ อินแดงกรรมการ
6. นายนพดล อินสอนกรรมการ
7. นายเจตติพงค์ ปินตากรรมการ
8. นายสันติ บุญลากรรมการ
9. นางสาวคนึงนิตย์ ทองบือกรรมการ
10. นายพลากร นันทเสนกรรมการ
11. นายศราวุธ ฉลอมกรรมการ
12. นางวรารัตน์ บุญมากกรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีภราภรณ์ ว่องไวกรรมการ
14. นายวรภาส สุภามูลกรรมการ
15. นายจตุพล กวินสกุลไพรกรรมการ
16. นางนัฐชารัตน์ กันทะวงค์กรรมการ
17. นายณัฐพงษ์ อาภรณ์กรรมการ
18. นายนิพนธ์ ดอกพอกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสมนึก อินหวันกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนพดล ใจแช่มกรรมการ
3. นายบุญธรรม ลำคำกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ อุดทัยกรรมการ
5. นายรณชัย โถดอกกรรมการ
6. นายธวัตไชย ต้องใจกรรมการ
7. นายสมพร กำลังศรีกรรมการ
8. นายวัฒนาพงศ์ จิโนกรรมการ
9. นางสาวศุภกร สายวงค์กรรมการ
10. นายวณิชโรจน์ จันทรารัศม์กรรมการ
11. นายณัฐวุฒิ กันติ๊บกรรมการ
12. นายสมบูรณ์ นายหงษ์กรรมการ
13. นายมลวัฒน์ มะลิวัลย์กรรมการ
14. นายเอกพันธ์ ทนันไชยกรรมการ
15. นายจำรัส ศรีวิชัยกรรมการ
16. นายพีรพงศ์ กมลสมัยกรรมการ
17. นางยุพา ทองปรอนกรรมการ
18. นายอดิศักดิ์ ต๊ะคำกรรมการ
19. นายฉัตร์ณพํัฒน์ กันทะวงค์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโสภณ ธิพึงกรรมการ
2. นายอนัน เมืองบัวผันกรรมการ
3. นายอเนก อุนามูลกรรมการ
4. นางสาวพิมพิมล ศรีโชคกรรมการ
5. นายประสิทธ์ สุวรรณวิศลกิจกรรมการ
6. นายไกรศรี ดวงจิตรกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางธมน สังข์สำราญกรรมการ
2. นางสาวลาวัลย์ ดอนปินกรรมการ
3. นายวรกันต์ ศรีวิชัยกรรมการ
4. นางสาวจิราพร ฟองมูลกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายมาลี บุญเทพกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนรากร ณ น่านกรรมการ
3. นางสาวพิมพันธ์ บุญญาสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวอริยา จารุสิทธากุลกรรมการ
5. นางสาวอัฉราพร เลิศศรีกรรมการ
6. นางสาวพัชริดา ลำนักเนตรกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมาลี บุญเทพกรรมการ
2. นายนรากร ณ น่านกรรมการ
3. นางสาวพิมพันธ์ บุญสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวอริยา จารุสิทธากุลกรรมการ
5. นายอัฉราพร เลิศศรีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม กาใจคำกรรมการ
2. นางฉันท์ชนิต สิทธิบุญมีกรรมการ
3. นางปิยะมาศ วรรณ์แก้วกรรมการ
4. นางสาวปัญชรีย์ วชิรถาวรชัยกรรมการ
5. นางพันธรานันท์ วงษ์ไทยกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม กาใจคำกรรมการ
2. นางฉันท์ชนิต สิทธิบุญมีกรรมการ
3. นางปิยะมาศ วรรณ์แก้วกรรมการ
4. นางพันธรานันท์ วงษ์ไทยกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวณัฐจิตรา ถาพยอมกรรมการ
2. นางสาวเนาวลักษณ์ ใจแก้วกรรมการ
3. นางสาวปรียนันท์ ทิพากรกรรมการ
4. นายทรงพล กันแก้วกรรมการ
5. นายไพโรจน์ พวงสอาดกรรมการ
6. นายวัฒนพงษ์ บุญ​หมั่น​กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอดิศวร แก่นเมืองกรรมการ
2. นายสงบ ผ่องพรรณ์กรรมการ
3. นางบุณยวีร์ วงศ์สูนกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรืองกรรมการ
5. นางพัชรี อุ่นละออกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายฉัตรชัย จันทร์หอมกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร ธิใจกรรมการ
3. นางสาวปิณฑิรา พรหมนุชานนท์กรรมการ
4. นางเพลินพิศ ใหม่ดีกรรมการ
5. นายไพโรจน์ พวงสอาดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี สิงห์ทอนกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ขันเบาะกรรมการ
3. นางสาวพัชร์นันทน์ ชัยจันทร์กรรมการ
4. นางบุณยากร อมรมนตรีกรรมการ
5. นายสุภาพร มีสุขกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ อุตะมะติงกรรมการ
2. นางสาวอำพร ชัยปะละกรรมการ
3. นายศุภชัย ทรายผึ้งกรรมการ
4. นางสาวพัชรีย์ ดวงใจกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิชญา ธิยานันท์กรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ติยะธรรมกรรมการ
3. นายปฏิพล เตจินะกรรมการ
4. นายวีรพงษ์ คำผงกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ วรพจน์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวผกาพันธ์ ใจมากรรมการ
2. นายวรวิทย์ อินต๊ะแก้วกรรมการ
3. นางรัชรารีย์ ขัติยศกรรมการ
4. นายวีระพันธ์ ธรรมใจกรรมการ
5. นายชนะศักดิ์ ยะแก้วกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา อริวรรณากรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเกตุกรรมการ
3. นายภูมิ วิริยะกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ แก้วดวงใจกรรมการ
5. นางพัชยา โชตินนชัยกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวปาริชาต ใจติยะกรรมการ
2. นางสาวสายนที คำมูลกรรมการ
3. นายธนากษิณ โนสุกรรมการ
4. นายโอฬาร วงศ์ประสิทธิ์กรรมการ
5. นางกัญจิตราณัฐ เฉลยอาจกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ สืบวงค์กรรมการ
2. นายภูวดล กุมารแก้วกรรมการ
3. นางสาวสาธิกา คำปวนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวอุษณีย์ บัวเปิดกรรมการ
2. นางสาวสุมัญชรี วรรณสารกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร โพธิ์จุมพลกรรมการ
4. นางสาวกนกนวล อินขานกรรมการ
5. นางสาวเนาวลักษณ์ ใจแก้วกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์กรรมการ
2. นางสาวอัศจรรย์ โปธากรรมการ
3. นายธนกฤต หิรัญสิริกรกรรมการ
4. นางสาวเบญจพร ธนะมิตรกรรมการ
5. นายดวงดี เป็งสุรินทร์กรรมการ
6. นายณัฎฐพสิษฐ์ เทพดวงแก้วกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายวิทวัฒน์ ณ วรรณมากรรมการ
2. นายสงกรานต์ กาวิโลกรรมการ
3. นายธนญชัย มุกพลอยกรรมการ
4. นาย สะอาด แก้วมากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิทวัฒน์ ณ วรรณมากรรมการ
2. นายสงกรานต์ กาวิโลกรรมการ
3. นายธนญชัย มุกพลอยกรรมการ
4. นายสะอาด แก้วมากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายปวันกฤษฏิ์์​ มะธีกรรมการ
2. นายคมสันต์ สมฤทธิ์กรรมการ
3. นายศุภชัย ทรายผึ้งกรรมการ
4. นายอภิรักษ์ พรหมชนะกรรมการ
5. นายพิทักษ์ชัย วงศ์ตระกูลกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายปวันกฤษฏิ์ มะธีกรรมการ
2. นายคมสันต์ สมฤทธิ์กรรมการ
3. นายศุภชัย ทรายผึ้งกรรมการ
4. นายพิทักษ์ชัย วงศ์ตระกูลกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ พรหมชนะกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายปวันกฤษฏิ์์​ มะธีกรรมการ
2. นายคมสันต์ สมฤทธิ์กรรมการ
3. นายศุภชัย ทรายผึ้งกรรมการ
4. นายอภิรักษ์ พรหมชนะกรรมการ
5. นายพิทักษ์ชัย วงศ์ตระกูลกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายปวันกฤษฏิ์์​ มะธีกรรมการ
2. นายคมสันต์ สมฤทธิ์กรรมการ
3. นายศุภชัย ทรายผึ้งกรรมการ
4. นายอภิรักษ์ พรหมชนะกรรมการ
5. นายพิทักษ์ชัย วงศ์ตระกูลกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายภราดร พิมลวิชยากิจกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์ ปัญญากรรมการ
3. นายวิทวัฒน์ ณวรรณมากรรมการ
4. นายธนญชัย มุกพลอยกรรมการ
5. นาย สะอาด แก้วมากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ เรือนคำมูลกรรมการ
2. นายณฐพงศ์ ติ๊บปิงกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ใจคำกรรมการ
4. นางสาวสิริภรณ์ ยานะโสกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาธิดา ก้อนสมบัติกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ เรือนคำมูลกรรมการ
3. นายณฐพงศ์ ติ๊บปิงกรรมการ
4. นางสาวสิริภรณ์ ยานะโสกรรมการ
5. นายประหยัด โกฎแก้วกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางลัดดา ลอยดีกรรมการ
2. นางวารีย์ นิติคุณชัยกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ชั้นอินทร์งามกรรมการ
4. นายวิษณุวัฒน์ สอนแก้วกรรมการ
5. นายนพพันธ์ ฝั้นหล่อกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ เจิมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ไชยเทศกรรมการ
2. นายนพพันธ์ ฝั้นหล่อกรรมการ
3. นางกาญจนา ทัศน์จันทร์กรรมการ
4. นางศิรประภา ธานีกรรมการ
5. นายวิษณุวัฒน์ สอนแก้วกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพิไลวรรณ ท้องดีกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ มามีกรรมการ
3. นางสาวราณี ดีวาสนากังวานกรรมการ
4. นางสาวกัญจนัจน์ ประเสริฐยิ่งกรรมการ
5. นางสาวอาภารัตน์ ดวงดีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี อักษรศรีกรรมการ
2. นางสาวบัวบาน กองราชกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวกัลยาณี ฤทธิลอมกรรมการ
2. นางสาวกันนิกา ศรีลาวัลย์กรรมการ
3. นางสาวเพราพิลาส ต๊ะนางกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา อินตากรรมการ
2. นางสาวกัลยา ใจคำกรรมการ
3. นางสาวสิริภรณ์ ยานะโสกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสันติ อาทิตย์กรรมการ
2. นางลัดดา ลอยดีกรรมการ
3. นาย นพดล แสงดีกรรมการ
4. นางทิพย์วัลย์ กาญจนะประโชติกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประหยัด คงบุญแก้วกรรมการ
2. นางสาวสุทธาธินี อุดมกรรมการ
3. นางดรุณี กันทาปินกรรมการ
4. นายฉัตรรินทร์ ศิริกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหงษ์หยก ยอดแก้วกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวรชตภรณ์ ชัยประภากรรมการ
2. นายวันชัย ปันดอนกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางธัญภรณ์ โกฎแก้วกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เมืองแก้วกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ศรีวิชัยกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางธันยารัศม์ ธรรมสุวรรณกรรมการ
2. นายประหยัด โกฎแก้วกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน ศรีวิชัยกรรมการ
2. นางพรรัตน์ นักสิงห์กรรมการ
3. นางมยุรี สุริยะจักรกรรมการ
4. นางเทียบ แสงสงค์กรรมการ
5. นางชนิตากร คุณากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาวพลิน คำหมื่นกรรมการ
2. นางสาวกัลยกร สุพิณวงศ์กรรมการ
3. นางศิริวรรณ อินถากรรมการ
4. นางสาวสุกันยา ศรีคำชุมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางแสงทอง บุญเชิดกรรมการ
2. นางสาวสายนที คำมูลกรรมการ
3. นางพรรัตน์ นักสิงห์กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายอำมอน ศรีเกตกรรมการ
2. นางสาวอุทิพร สามล้านกรรมการ
3. นายกมล อาสาภิญโญกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี พรมพันธ์กรรมการ
2. นางอัญชลี กาญจสุวรรณกรรมการ
3. นางธันยารัศม์ ธรรมสุวรรณกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวเมธาวี เชื้อสายกรรมการ
2. นางสาวจีราภา ศรีอำนวยกรรมการ
3. นางอุบล ไฝคำกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มหาวรรณ์กรรมการ
5. นางพัชรี สายผาบกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางรัตนาภรณ์ ยาประเสริฐกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา อุดมากรรมการ
3. นางศิรินภา พลอยสำลีกรรมการ
4. นางสาวรัชฎา ดวงใจกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี แสนดวงดีกรรมการ
6. นางทิพยา ประหยัดยอดกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเมรี การะหงษ์กรรมการ
2. นายสุพรรณี สุขมากรรมการ
3. นางสาวพิรานันท์ ธิติพงศ์วรทัตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวเมรี การะหงษ์กรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี สุขมากรรมการ
3. นางศรีรวย เชิญศิลป์กรรมการ
4. นางสาวพิรานันท์ ธิติพงศ์วรทัตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเมรี การะหงษ์กรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี สุขมากรรมการ
3. นางศรีรวย เชิญศิลป์กรรมการ
4. นางสาวพิรานันท์ ธิติพงศ์วรทัตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเมรี การะหงษ์กรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี สุขมากรรมการ
3. นางศรีรวย เชิญศิลป์กรรมการ
4. นางสาวพิรานันท์ ธิติพงศ์วรทัตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเมรี การะหงษ์กรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี สุขมากรรมการ
3. นางสาวพิรานันท์ ธิติพงศ์วรทัตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปารีณา พงษ์ธรรมชาติกรรมการ
2. นางสาวปริศนา เป็งพฤกษ์กรรมการ
3. นางสาวพลิน คำหมื่นกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพลิน คำหมื่นกรรมการ
2. นางสาวปารีณา พงษ์ธรรมชาติกรรมการ
3. นางสาวปริศนา เป็งพฤกษ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวพลิน คำหมื่นกรรมการ
2. นางสาวปารีณา พงษ์ธรรมชาติกรรมการ
3. นางสาวปริศนา เป็งพฤกษ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวมาลี บุญเทพกรรมการ
2. นางสาวพิมพันธ์ บุญญาสิริกรรมการ
3. นางสาวอริยา จารุสิทธากุลกรรมการ
4. นางสาวอัฉราพร เลิศศรีกรรมการ
5. นางสาวพัชริดา ลำนักเนตรกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลี บุญเทพกรรมการ
2. นางสาวพิมพันธ์ บุญญาสิริกรรมการ
3. นางสาวอริยา จารุสิทธากุลกรรมการ
4. นางสาวอัฉราพร เลิศรีกรรมการ
5. นางสาวพัชริดา ลำนักเนตรกรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางขวัญใจ ฟองมูลกรรมการ
2. นางโนรี รินเขียวกรรมการ
3. นางวรวรรณ ปินไชยกรรมการ
4. นางสาวสุรพร มั่นคงสิทธิ์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขวัญใจ ฟองมูลกรรมการ
2. นางโนรี รินเขียวกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ ปินไชยกรรมการ
4. นางสาวสุรพร มั่นคงสิทธิ์กรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
2. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
3. นางเนตรนภา กันธะวงค์กรรมการ
4. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
2. นางจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
3. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
4. นางเนตรนภา กันธะวงค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
2. นางจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
3. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
4. นางเนตรนภา กันธะวงค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
3. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
4. นางเนตรนภา กันธะวงค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
2. นางจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
3. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
4. นางเนตรนภา กันธะวงค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
2. นางจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
3. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
4. นางเนตรนภา กันธะวงค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
2. นางจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
3. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
4. นางเนตรนภา กันธะวงค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
2. นางจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
3. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
4. นางเนตรนภา กันธะวงค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์กรรมการ
2. นางจีรวรรณ หมื่นจินากรรมการ
3. นางการุณี ดุสิตธนสารกรรมการ
4. นางเนตรนภา กันธะวงค์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางณิชาภา เนติพลกรรมการ
3. นางกัญญภัคร์ อาจหาญกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ สุทธไชยกรรมการ
5. นางภาวนา โนนทวงศ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางณิชาภา เนติพลกรรมการ
3. นางกัญญภัคร์ อาจหาญกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ สุทธไชยกรรมการ
5. นางภาวนา โนนทวงศ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางณิชาภา เนติพลกรรมการ
3. นางกัญญภัคร์ อาจหาญกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ สุทธไชยกรรมการ
5. นางภาวนา โนนทวงศ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางณิชาภา เนติพลกรรมการ
3. นางกัญญภัคร์ อาจหาญกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ สุทธไชยกรรมการ
5. นางภาวนา โนนทวงศ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางณิชาภา เนติพลกรรมการ
3. นางกัญญภัคร์ อาจหาญกรรมการ
4. นางภาวนา โนนทวงศ์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ สุทธไชยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางณิชาภา เนติพลกรรมการ
3. นางกัญญภัคร์ อาจหาญกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ สุทธไชยกรรมการ
5. นางภาวนา โนนทวงศ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางณิชาภา เนติพลกรรมการ
3. นางกัญญภัคร์ อาจหาญกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ สุทธไชยกรรมการ
5. นางภาวนา โนนทวงศ์กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางณิชาภา เนติพลกรรมการ
3. นางกัญญภัคร์ อาจหาญกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ สุทธไชยกรรมการ
5. นางภาวนา โนนทวงศ์กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
2. นางณิชาภา เนติพลกรรมการ
3. นางกัญญภัคร์ อาจหาญกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ สุทธไชยกรรมการ
5. นางภาวนา โนนทวงศ์กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ สุทธไชยกรรมการ
2. นางภาวนา โนนทวงค์กรรมการ
3. นางกัญญภัคร์ อาจหาญกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ อินหวันกรรมการ
5. นางณิชาภา เนติพลกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวน้องนิ่ม สูนกายกรรมการ
2. นางสาวรัชติกาล โปธากรรมการ
3. นายรณชัย สุวรรณมาลีกรรมการ
4. นายยุทธการ อุประโจงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวน้องนิ่ม สูนกายกรรมการ
2. นายรณชัย สุวรรณมาลีกรรมการ
3. นางสาวรัชติกาล โปธากรรมการ
4. นายยุทธการ อุประโจงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวน้องนิ่ม สูนกายกรรมการ
2. นายรณชัย สุวรรณมาลีกรรมการ
3. นางสาวรัชติกาล โปธากรรมการ
4. นายยุทธการ อุประโจงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวน้องนิ่ม สูนกายกรรมการ
2. นายรณชัย สุวรรณมาลีกรรมการ
3. นางสาวรัชติกาล โปธากรรมการ
4. นายยุทธการ อุประโจงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิรชญา ศรีวิลัยกรรมการ
2. นางจุฑามาศ สายชมภูกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเศกสรร ปันทะฝั้นกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิรชญา ศรีวิลัยกรรมการ
2. นางจุฑามาศ สายชมภูกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเศกสรร ปันทะฝั้นกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
2. นางสาวอุบลวัลย์ ไชยรักษ์กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ต๊ะหล้ากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
2. นางสาวอุบลวัลย์ ไชยรักษ์กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ต๊ะหล้ากรรมการ
4. นางสาวธัญพร เมืองแก้วกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
2. นางสาวอุบลวัลย์ ไชยรักษ์กรรมการ
3. นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์กรรมการ
4. นางสาวสุกันยา ศรีคำชุมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกิ่งดาว ปัญญากรรมการ
2. นางสาวอุบลวัลย์ ไชยรักษ์กรรมการ
3. นางสาวชวิกา จันทร์ธีระโรจน์กรรมการ
4. นางสาวสุกันยา ศรีคำชุมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประทุมพร มณีจักรกรรมการ
2. นางพิมพ์พิสาข์ แคร่กระโทกกรรมการ
3. นางสาวธัญพร เมืองแก้วกรรมการ
4. นางสาวธัญพร เมืองแก้วโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์พิสาข์ แคร่กระโทกกรรมการ
2. นางประทุมพร มณีจักรกรรมการ
3. นางสาวธัญพร เมืองแก้วกรรมการ
4. นางสาวธัญพร เมืองแก้วโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์พิสาข์ แคร่กระโทกกรรมการ
2. นางประทุมพร มณีจักรกรรมการ
3. นายศักดิ์ศิริน ระวิวัฒน์กรรมการ
4. นางสาวธัญพร เมืองแก้วกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประทุมพร มณีจักรกรรมการ
2. นายพิมพ์พิสาข์ แคร่กระโทกกรรมการ
3. นางสาวธัญพร เมืองแก้วกรรมการ
4. นางสาวธัญพร เมืองแก้วกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณจันทร์กรรมการ
2. นางศรีรวย เชิดศิลป์กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ตาปัญญากรรมการ
4. นางปุณิกา อินสุวรรณ์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณจันทร์กรรมการ
2. นางศรีรวย เชิดศิลป์กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ตาปัญญากรรมการ
4. นางปุณิกา อินสุวรรณ์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.เจษฎา ก้องสาคร 0634164192
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]