เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ณ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางอลิสตรา อ่อนอัด ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
2 นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
3 นายเจษฎา ก้องสาคร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (ผู้ดูแลระบบ Admin ระดับเขตพื้นที่)
4 นายดวงดี เป็งสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใมห่เขต ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (ผู้ดูแลระบบ Admin ระดับเขตพื้นที่)
5 นางสาวเบญจพร ธนะมิตร โรงเรียนบ้านแม่ข่า คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (ผู้ดูแลระบบ Admin ระดับเขตพื้นที่)
6 นายดวงดี เป็งสุรินทร์ ตำแหน่ง ครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (ผู้ดูแลระบบ Admin ระดับเขตพื้นที่)
7 นางสาวชลดา พรหมวงศ์ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
8 นางสาวภรณ์พัชรินทร์ อินทะพันธุ์ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
9 นางสาวมนัญญา สุกันศีล โรงเรียนบ้านเวียงหวาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
10 นายวิธวินท์ มูลปราการ โรงเรียนบ้านแม่ข่า คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
11 นางสาวนพวรรณ กันธิวา โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
12 นางศิระกาญจน์ กันธิยะ โรงเรียนบ้านแม่คะ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
13 นางสราญกุลญ์ วุฒิลักษณ์ โรงเรียนบ้านขอบด้ง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
14 นางสาวนิชนันท์ กันทะอินทร์ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
15 นายสุรพล แก้วคำมูล โรงเรียนบ้านหนองยาว คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
16 นางสาวธิติมา ณ เรืองศรี โรงเรียนบ้านปางสัก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
17 นางสาวกรรณิการ์ ปันเรือน โรงเรียนวัดนันทาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
18 นางสาวพัตฐณียา ยินดีวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
19 นางสาวชโลทร สูนศรี โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
20 นางสาวณัฐธิดา แก้วหนิ้ว โรงเรียนบ้านยาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
21 นางสาวนฤพร จำคำ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
22 นางสาวสุกันยา ปันแก้ว โรงเรียนบ้านสันทราย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
23 นางสาวชนนิกานต์ มามูล โรงเรียนบ้านสันม่วง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)
24 นางสาวพัชรินทร์ อินขาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน (เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.เจษฎา ก้องสาคร 0634164192
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]