แจ้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ทำการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 25 กันยายน 2562
การแข่งขันทุกประเภทให้ทำการแข่ง กรอกข้อมูล และโอนข้อมูลเข้าในระบบของสำนักงานเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น.
สามารถเข้าเว็บไซต์ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ที่ 
https://group69.sillapa.net/sp-cnx3/
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10:35 น.