เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ณ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางพิศมัย แก้วเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
2 นางวรรณพร กอบพึ่งตน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
3 นางสาวพวงชมพู เฮ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
4 นายชาติชาย เหมือนฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วสูง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
5 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
6 นางสาวสมฤดี ขันตั้ง ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
7 นางอำไพ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระปฐมวัย  
8 นางสาววาสนา สายพิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตียนอาง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระปฐมวัย  
9 นางยุพิน มูลสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตูบ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระปฐมวัย  
10 นางกนกอร พินิจราชกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระปฐมวัย  
11 นายจตุรงค์ คำมะนาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉิมพลี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
12 นายชูศักดิ์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
13 นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหางดง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
14 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
15 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
16 นายสนิท ศรีคำเมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
17 นายประสงค์ พยุงกรพินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุงลอย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
18 นางขวัญดาว วาฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
19 นายอุดรพัฒน์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
20 นางธัญญรัตน์ จันทรมานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
21 นายประภาส จันตาวรรณเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กอท)  
22 นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบลาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กอท)  
23 นายบรรจง คำหล้า ผู้อำนวยการโรงเรัยนบ้านบงตัน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กอท)  
24 นายปิยะ อินต๊ะคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กอท)  
25 นายกฤติ คุ้มปรีดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กอท)  
26 นายสุริยันต์ แก้วสามสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์)  
27 นายชูชัย เตมีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์)  
28 นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์)  
29 นายชรินทร์ คำภิไหล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเปียง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์)  
30 นางสาวเอกมณีฏ์ กัญชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วลม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์)  
31 นายปิยะ อินต๊ะคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์)  
32 นายอธิวัฒน์ เผ่าฐิติวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
33 นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะนาม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
34 นายปรีชา พูลทาจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใบหนา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
35 นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
36 นางสาววรณิดา ชุมภูศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
37 นางสาวอุทิศพร ยอดปวน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์  
38 นายอุดร สมัยประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์  
39 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์  
40 นางสาวปริน ปันทนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์  
41 นายนพพร เดชชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
42 นางชณิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลเหนือ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
43 นางสาวปนิดา ปันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
44 นางกัลยา ธิสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
45 นายภูมิ พนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจุก คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
46 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
47 นางสาวกีรติ การะบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
48 นายวรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
49 นายสุดสาคร จันทะล่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่โถวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
50 นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
51 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
52 นายสมสิทธิ์ ถนอมเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  
53 นายสายัณต์ เสนวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองวะ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  
54 นางสุรีย์ เสนวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่างหลวง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  
55 นางสาววิไลลักษณ์ สุริยะคำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  
56 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  
57 นายนิกร มะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
58 นายประเสริฐ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซิแบร คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
59 นางอัญชลี สุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
60 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
61 นางสาวเมธินี มณีวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
62 นายอัศวิน จันทร์ศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)  
63 นายพนม สุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)  
64 นายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)  
65 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)  
66 นางสาวสมฤดี ขันตั้ง ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)  
67 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ  
68 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ  
69 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ  
70 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ  
71 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ  
72 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน  
73 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน  
74 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน  
75 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน  
76 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
77 นางอำไพ มณีวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านบุนแม่ตื่นน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
78 นางสาวกัณฐณัฎฐ์ ธรรมบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
79 นายปรีชา พูลทาจักร์ ผอ.โรงเรียนบ้านใบหนา คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
80 นางนันทวัน ปัญญามา ผอ.รร.บ้านแม่งูด คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
81 นายชรินทร์ คำภิไหล ผอ.โรงเรียนบ้านยางเปียง คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
82 นางศิริกานดา คำดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
83 นายอินสร คำปัน ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
84 นางอริศรา กังแฮ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
85 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
86 นางสาวเมธินี มณีวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
87 นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่ ผอ.โรงเรียนบ้านหางดง คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการ ฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
88 นางปรานอม ยะมัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
89 นายกิตติศักดิ์ สมคิด ผอ.โรงเรียนบ้านแม่บวน คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
90 นางกัลยา ธิสิงห์ ผอ.โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
91 นางวิภาพร สุวรรณหล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
92 นางสาวสมฤดี ขันตั้ง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
93 นายวิชัย ปานอุทัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการ ฝ่ายบันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร  
94 นายสุทธิชัย อัมโรสถ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายบันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร  
95 นางสาวปริน ปันทนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบันทึกคะแนน และจัดทำเกียรติบัตร  
96 นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
97 นางสาวกีรติ การะบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
98 นางสาวจุฑารัตน์ แสงยา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
99 นายนพดล สุริยะสาร ผอ.โรงเรียนบ้านโปง คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
100 ว่าที่ร.ต.รณชัย มูลปินใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
101 นายอัศวิน จันทร์ศร ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
102 นายนิกร มะโน ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลาย คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
103 นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์ ผอ.โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
104 นายสุวรรณ ตาสา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลอง คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
105 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน ที่ปรึกษาฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
106 นายสมาน เผือกอ่อน ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน ที่ปรึกษาฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
107 นายนพพร เดชชิต ผอ.โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน ที่ปรึกษาฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
108 นายเวทย์ วิรัศมี ผอ.โรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการดำเนินงาน ที่ปรึกษาฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
109 นายเชษฐ์ ไชยวรรณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
110 นายณัฐพงษ์ มูลปินใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
111 นางภัคคินี สิงห์วงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
112 นางปิ่นแก้ว จันตาวรรณเดช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
113 นายวิรัตน์ มาโนชญ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
114 นายปรีชา กุนาสิงห์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
115 นางสุพรรษา ผ่องใส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
116 นางสุลัดดา กองสิงห์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
117 นางจันทร์ฉาย พรหมเสน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
118 นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
119 นางเมธาวี ไชยแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
120 นายอภิชัย จันทร์คำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
121 นางสาวจินตนา ทาใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
122 นายวารุตน์ วิรัศมี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
123 นางคงศักดิ์ เสวลาภี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
124 นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภา ครู โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
125 นายสาโรจน์ อินทจักร ครู โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
126 นายชุมพล ยี่สมศรี ครู โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
127 นายทินกร ครุ่ยทอง ครู โรงเรียนบ้านนาคอเรือ (พสน.) คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
128 นายชัยโรจน์ พลราชม ครู โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
129 นายอำนวย ธิการ ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
130 นายสุกแก้ว ศรีบุตร ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
131 นายชัยรัตน์ เขียวมัง ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
132 นายกฤติ คุ้มปรีดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
133 นายถวิล รินแต้ว ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
134 นายวิชัย รินแต้ว ลูกจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
135 นายสุชาติ ชาวอินเอก ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแม่ลอง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
136 นายบุญชุม มณีวรรณ์ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
137 นายปัณณธร คำสม ธุรการ โรงเรียนบ้านดอยคำ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
138 นายสมยศ ใจมาเปี้ย ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
139 นายพินิตย์ สิงห์โกฏ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
140 นายธีระพงษ์ โกตะมะ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
141 นายนิรันดร์ มณีวรรณ์ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแม่งูด คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
142 นายณรงค์ บรรทา ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านหางดง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
143 นายวัลลภ ตันยะ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
144 นายเอกพงษ์ สุขรักษ์ ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
145 นายณัฐพล ขันคำ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
146 นายนิติวัฒน์ ทองผาง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกิ่วลม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
147 นายปรีชา ศรีนวล นักการภารโรง โรงเรียนบ้านพุย คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
148 นายธวัชชัย เทพแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
149 นายประเสริฐ เรือนสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
150 นายสุทัศน์ ทาหล้า ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่สะนาม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
151 นายวราวุธ การะบูรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
152 นายจรูญ กันทะมา ครู โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
153 นายสุรจิตร ยศอาลัย ครู โรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
154 นางสาวกีรติ การะบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
155 นายวีระ ยะอนันต์ ครู โรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
156 นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
157 นายสิริราช ชาวอินเอก ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสงเสียง จราจรและรักษาความปลอดภัย  
158 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
159 นางนันทธิดา สุภาวงศ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
160 นางสาวกรวิการ์ ชัยทนัน ธุรการ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
161 นางสาวอโนทัย บรรทา ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่ลอง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
162 นางสาวพัชรา ต่างในรัก ธุรการ โรงเรียนบ้านบ้านกองหิน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
163 นางสาวดวงทิพย์ สกุณีวนาลัย ธุรการ โรงเรียนบ้านโค้งงาม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
164 นางสาวมนัสวี มังยะสุ ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
165 นางสาวจริญ หลวงชม ธุรการ โรงเรียนบ้านผาแตน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
166 นายปัณณธร คำสม ธุรการ โรงเรียนบ้านดอยคำ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
167 นางสาวชลลดา วสุทวีพูน ธุรการ โรงเรียนบ้านหางดง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
168 นางสาวสิริพร มูลปัญญา ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
169 นางสาวสิริภัชรศร ปิงวัง ธุรการ โรงเรียนบ้านดงดำ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
170 นายกฤษฎา ใจแก้ว ธุรการ โรงเรียนบ้านตาลใต้ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
171 นางสาวชลธิชา จินาวงค์ ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่งูด คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
172 นางสาวภาวินี บุญทา ธุรการ โรงเรียนบ้านแควมะกอก คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
173 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
174 นางสาวฮานันยาห์ สถาปนาเลิศ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
175 นางสาวกัลยานี อินต๊ะคำ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
176 นางจุฑารัตน์ เป็งลือใจ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
177 นางสาวปทุมทิพย์ ไชยทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
178 นางสาวอาภรณ์ สุกแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
179 นางสุพรรษา ผ่องใส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
180 นางสาวลำดวน ชาติวิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม  
181 นางอริศรา กังแฮ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
182 นางสาวจันทร์ฉาย สมคำหล้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายการเงิน  
183 นางสาวฐญามน วงค์การณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายการเงิน  
184 นางสาวสุพัตรา อรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายการเงิน  
185 นางสาวสุจิตราภรณ์ ไชยวิทยากร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายการเงิน  
186 นางณิชนันทน์ ทรัพย์โสภิณ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายการเงิน  
187 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
188 นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
189 นางวรณัน ราชวังแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแอนใหม่ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
190 นางนันทธิดา สุภาวงศ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
191 นางสาวปิยะวรรณ จุมปูสิงห์สา ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
192 นางสาวเอราวัณ พรหมซาว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
193 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาพยาบาล  
194 นางธัญญารัตน์ จันทรมานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาพยาบาล  
195 นางไอซา แก้วประภา รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
196 นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์ รักษาการ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
197 นายวิชัย ปานอุทัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
198 นางศิริกานดา คำดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
199 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
200 นางชนากานต์ สุนันทกร รักษาการ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
201 นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
202 นางอริศรา กังแฮ รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
203 นายอินสร คำปัน ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
204 นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
205 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
206 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
207 นางกนกอร พินิจราชกิจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
208 นางสาววชิราพร สุวรณศรวล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
209 นายปิยะ อินต๊ะคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
210 นายอุดรพัฒน์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
211 นายกฤติ คุ้มปรีดี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
212 นางสาววรณิดา ชุมภูศรี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
213 นางสาวกีรติ การะบูรณ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
214 นางธัญญรัตน์ จัทรมานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
215 นางสาวสมฤดี ขันตั้ง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
216 นางสาวเมธินี มณีวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
217 นายปิยะ อินต๊ะคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
218 นายเกียรติศักดิ์ ปิ่นชัย ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาย คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
219 นายนราธิป อันทรปัญญา ครู โรงเรียนบ้านมูเซอ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
220 นางสาวดานุรักน์ จันทะรส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
221 นางทรรศนีย์ บุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านวังลุง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
222 นายสาวจริยา ถานะวร ครู โรงเรียนบ้านตุงลอย คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
223 นายกิตติเกษม เนตรกระจ่าง ครู โรงเรียบ้านทุ่งจำเริง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
224 นายมังกร ใบทอง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเตียนอาง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
225 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
226 นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
227 นางสาวพิจิตรา ศิริป้อม ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
228 นางสาวอันธิกา อินต๊ะ พนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
229 นายวารุต วิรัศมี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
230 นางกลอยใจ ปันติ๊บ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
231 นางกีรติ การะบูรณ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์  
232 นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
233 นางณัฐธิดา การะบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
234 นางสุมาลี ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
235 นางสาวฐญามน วงค์การณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
236 นางสุภาพร จอมใจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
237 นางสาวสุพัตรา อรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
238 นางสาวสุจิตราภรณ์ ไชยวิทยากร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
239 นางอรทัย สมัยกุล ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
240 นางสาวศิริพรรณ นันตาบุญ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
241 นางณิชนันทน์ ทรัพย์โสภิณ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
242 นางสาวไอยวริน แสนคำ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
243 นางเสาวภา วงศ์ห้อ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
244 นางเบญจมาศ จาติ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
245 นางสาวสมฤดี ขันตั้ง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
246 นางธัญญารัตน์ จันทรมานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
247 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
248 นางกรรณิการ์ ศิริเจริญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
249 นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
250 นางสาวจันทร์ฉาย สมคำหล้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
251 นางสาวจันทรา บุญมา ผอ.โรงเรียนบ้านวังกอง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
252 นางเกศราพร นะจา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
253 นางสาวศศิวิมล กันธิวา ครู โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
254 นางสาวจินตนา สมยศ ธุรการ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
255 นางสาวอมลวรรณ กบกันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน  
256 นางสาวดารารัตน์ วงศ์สถาน นักตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร  
257 นางพิชญากร ยศเดชากิตติ์ ครู โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร  
258 นางสาววรณัน โพธิป้อม ธุรการ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร  
259 นางสาวรณิดา ชุมภูศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร  
260 นายศราวุฒิ หม่องมาลี ครู โรงเรียนบ้านแม่งูด คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร  
261 นางสาววิรัก สุขรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตร  
262 นางสาวศศิวรรณ แป๊ดแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแม่งูด คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
263 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  
264 นายล้อมพงค์ พาธะขัน ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง คณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.0899999151 และ นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ โทร.0885937459
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]