สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 11 9 8 28 34 6 1 1 41
2 บ้านบ่อหลวง 11 6 6 23 26 8 5 1 39
3 บ้านยางเปา 9 9 5 23 23 11 3 2 37
4 บ้านนาฟ่อน 9 5 3 17 19 6 1 1 26
5 บ้านตุงลอย 7 5 1 13 11 8 0 0 19
6 บ้านทุ่งโป่ง 7 2 5 14 18 7 1 0 26
7 บ้านอูตูม 6 5 3 14 18 6 3 1 27
8 บ้านแม่ลาย 6 3 1 10 11 4 0 0 15
9 บ้านเตียนอาง 6 2 6 14 14 3 3 2 20
10 ชุมชนบ้านอมก๋อย 5 7 11 23 23 9 2 0 34
11 บ้านบงตัน 5 5 4 14 14 11 3 0 28
12 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 5 3 4 12 12 3 3 1 18
13 บ้านห้วยน้ำขาว 5 1 6 12 17 7 3 0 27
14 บ้านแม่ตูบ 5 1 3 9 9 3 0 0 12
15 บ้านพุย 5 1 1 7 6 2 2 0 10
16 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 4 7 3 14 16 2 3 0 21
17 บ้านห้วยไม้หก 4 5 1 10 8 5 4 0 17
18 บ้านนาเกียน 4 4 3 11 14 8 3 1 25
19 บ้านห้วยโค้ง 4 3 1 8 11 4 1 0 16
20 บ้านแม่ต๋อม 4 2 2 8 5 5 1 0 11
21 บ้านหลวง 4 2 0 6 8 12 1 0 21
22 บ้านผาปูน 4 0 0 4 5 1 1 0 7
23 บ้านยางครก 3 2 3 8 10 1 1 0 12
24 บ้านเกาะหลวง 3 2 2 7 8 6 0 0 14
25 บ้านหนองผักบุ้ง 3 2 0 5 6 2 0 0 8
26 บ้านโปง 3 1 6 10 11 7 1 0 19
27 บ้านกิ่วลม 3 1 2 6 6 1 1 0 8
28 บ้านแอ่นจัดสรร 2 5 3 10 13 10 2 1 25
29 บ้านกองลอย 2 4 3 9 11 11 4 0 26
30 บ้านดอยคำ 2 4 0 6 5 3 0 0 8
31 บ้านตาลเหนือ 2 3 3 8 8 4 2 0 14
32 ชุมชนบ้านดอยเต่า 2 3 3 8 8 1 4 0 13
33 ศูนย์อพยพแปลง 8 2 3 0 5 8 3 1 0 12
34 บ้านมูเซอ 2 2 2 6 10 1 4 0 15
35 บ้านวังลุง 2 2 2 6 7 3 1 0 11
36 บ้านวังกอง 2 2 1 5 5 2 1 0 8
37 บ้านแม่อ่างขาง 2 2 0 4 4 3 1 0 8
38 บ้านแปลง 5 2 1 3 6 5 2 3 1 10
39 บ้านแควมะกอก 2 1 2 5 5 6 5 3 16
40 บ้านเด่นวิทยา 2 1 0 3 4 3 2 1 9
41 บ้านตีนตก 2 1 0 3 3 0 0 0 3
42 บ้านผีปานเหนือ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
43 บ้านงิ้วสูง 2 0 1 3 4 2 0 0 6
44 บ้านหางดง 2 0 1 3 3 2 0 0 5
45 บ้านโค้งงาม 2 0 0 2 2 0 1 0 3
46 บ้านยางเปียง 1 3 2 6 7 5 6 3 18
47 บ้านนาคอเรือ 1 3 2 6 6 6 0 0 12
48 บ้านแม่งูด 1 2 5 8 12 7 6 0 25
49 บ้านแปลง 2 1 2 0 3 3 1 1 0 5
50 ชุมชนบ้านใหม่ 1 2 0 3 3 1 0 0 4
51 แม่โถวิทยาคม 1 1 2 4 7 8 1 1 16
52 บ้านขุน 1 1 2 4 5 2 1 0 8
53 บ้านบ่อสลี 1 1 1 3 6 1 0 0 7
54 บ้านโปงทุ่ง 1 1 1 3 3 1 0 0 4
55 บ้านไร่ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
56 บ้านดงดำ 1 0 1 2 2 1 1 0 4
57 บ้านทุ่งต้นงิ้ว 1 0 1 2 2 0 0 0 2
58 บ้านห้วยหล่อดูก 1 0 0 1 2 3 0 1 5
59 บ้านผาจุก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 บ้านแม่ตื่น 1 0 0 1 1 3 0 0 4
61 บ้านดอกแดง 1 0 0 1 1 3 0 0 4
62 บ้านตาลใต้ 1 0 0 1 1 1 2 0 4
63 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
64 บ้านแอ่นใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านแม่ลายเหนือ 0 4 1 5 5 1 0 2 6
66 บ้านทุ่งจำเริง 0 4 0 4 3 1 1 0 5
67 บ้านซิแบร 0 3 0 3 5 2 0 1 7
68 ฟ้าใส 0 2 2 4 3 2 0 0 5
69 บ้านแม่สะนาม 0 2 0 2 2 1 0 0 3
70 ตรีมิตรวิทยา 0 1 0 1 2 3 0 0 5
71 บ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
72 บ้านยางแก้ว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านทุ่ง 0 0 2 2 2 3 1 1 6
74 บ้านแม่บวน 0 0 2 2 1 5 0 0 6
75 บ้านตุงติง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
76 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
77 บ้านวังหลวง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
78 บ้านใบหนา 0 0 0 0 2 4 1 0 7
79 บ้านแม่อมลอง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
80 บ้านแม่โขง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
81 บ้านโท้งวิทยา 0 0 0 0 1 6 3 2 10
82 บ้านแม่ลานหลวง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
83 บ้านแม่ลอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 1 0 1 0 2
85 บ้านแม่หลองน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 บ้านห้วยปูลิง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
87 บ้านนาไคร้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
88 บ้านกองหิน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
89 บ้านกองวะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านวังหม้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 บ้านสบลาน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
92 บ้านแม่สะเต 0 0 0 0 0 0 1 1 1
93 บ้านขุนตื่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 200 165 141 506 582 295 110 31 987