สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 11 9 8 28 34 6 1 1 41
2 บ้านบ่อหลวง 10 6 6 22 25 8 5 1 38
3 บ้านยางเปา 9 9 5 23 23 11 3 2 37
4 บ้านนาฟ่อน 9 5 3 17 19 6 1 1 26
5 บ้านอูตูม 6 5 3 14 18 6 3 1 27
6 บ้านเตียนอาง 6 2 5 13 13 3 3 2 19
7 บ้านทุ่งโป่ง 6 2 4 12 16 7 1 0 24
8 บ้านตุงลอย 5 5 1 11 9 8 0 0 17
9 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 5 3 4 12 12 3 3 1 18
10 บ้านแม่ตูบ 5 1 3 9 9 3 0 0 12
11 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 4 6 3 13 15 2 3 0 20
12 ชุมชนบ้านอมก๋อย 4 5 11 20 20 9 2 0 31
13 บ้านห้วยไม้หก 4 5 1 10 8 5 4 0 17
14 บ้านนาเกียน 4 4 3 11 14 8 3 1 25
15 บ้านบงตัน 4 3 2 9 11 9 2 0 22
16 บ้านห้วยโค้ง 4 3 1 8 11 4 1 0 16
17 บ้านแม่ลาย 4 3 0 7 8 4 0 0 12
18 บ้านแม่ต๋อม 4 2 2 8 5 5 1 0 11
19 บ้านห้วยน้ำขาว 4 1 6 11 16 7 3 0 26
20 บ้านผาปูน 4 0 0 4 5 1 1 0 7
21 บ้านยางครก 3 2 3 8 10 1 1 0 12
22 บ้านหนองผักบุ้ง 3 2 0 5 6 2 0 0 8
23 บ้านพุย 3 1 1 5 4 2 2 0 8
24 บ้านกิ่วลม 3 0 1 4 5 0 1 0 6
25 บ้านกองลอย 2 4 3 9 11 11 4 0 26
26 บ้านตาลเหนือ 2 3 3 8 8 4 2 0 14
27 ชุมชนบ้านดอยเต่า 2 3 3 8 8 1 3 0 12
28 ศูนย์อพยพแปลง 8 2 3 0 5 8 3 1 0 12
29 บ้านมูเซอ 2 2 2 6 10 1 4 0 15
30 บ้านเกาะหลวง 2 2 2 6 7 6 0 0 13
31 บ้านแม่อ่างขาง 2 2 0 4 4 3 1 0 8
32 บ้านดอยคำ 2 2 0 4 4 2 0 0 6
33 บ้านแปลง 5 2 1 3 6 5 2 3 1 10
34 บ้านแควมะกอก 2 1 2 5 5 6 5 3 16
35 บ้านหลวง 2 1 0 3 5 11 1 0 17
36 บ้านตีนตก 2 1 0 3 3 0 0 0 3
37 บ้านผีปานเหนือ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
38 บ้านโปง 2 0 6 8 9 7 1 0 17
39 บ้านงิ้วสูง 2 0 1 3 4 2 0 0 6
40 บ้านหางดง 2 0 1 3 3 2 0 0 5
41 บ้านแอ่นจัดสรร 1 4 3 8 11 10 2 1 23
42 บ้านยางเปียง 1 3 2 6 7 5 6 3 18
43 บ้านแม่งูด 1 2 5 8 12 7 6 0 25
44 แม่โถวิทยาคม 1 1 2 4 7 8 1 1 16
45 บ้านวังลุง 1 1 2 4 4 2 1 0 7
46 บ้านบ่อสลี 1 1 1 3 6 1 0 0 7
47 บ้านวังกอง 1 1 1 3 4 1 1 0 6
48 บ้านโปงทุ่ง 1 1 1 3 3 1 0 0 4
49 บ้านไร่ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
50 บ้านเด่นวิทยา 1 1 0 2 3 3 2 1 8
51 บ้านดงดำ 1 0 1 2 2 1 1 0 4
52 บ้านทุ่งต้นงิ้ว 1 0 1 2 2 0 0 0 2
53 บ้านห้วยหล่อดูก 1 0 0 1 2 3 0 1 5
54 บ้านผาจุก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านตาลใต้ 1 0 0 1 1 1 2 0 4
56 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
57 บ้านแอ่นใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านนาคอเรือ 0 3 1 4 4 5 0 0 9
59 บ้านแม่ลายเหนือ 0 3 1 4 4 1 0 2 5
60 บ้านซิแบร 0 3 0 3 5 2 0 1 7
61 ฟ้าใส 0 2 2 4 3 2 0 0 5
62 บ้านแปลง 2 0 2 0 2 2 1 1 0 4
63 ชุมชนบ้านใหม่ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
64 บ้านแม่สะนาม 0 2 0 2 2 1 0 0 3
65 บ้านทุ่งจำเริง 0 2 0 2 1 1 1 0 3
66 บ้านขุน 0 1 2 3 4 1 1 0 6
67 ตรีมิตรวิทยา 0 1 0 1 2 3 0 0 5
68 บ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
69 บ้านยางแก้ว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านทุ่ง 0 0 2 2 2 3 1 1 6
71 บ้านตุงติง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
72 บ้านแม่บวน 0 0 1 1 1 4 0 0 5
73 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
74 บ้านวังหลวง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
75 บ้านใบหนา 0 0 0 0 2 4 1 0 7
76 บ้านแม่อมลอง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
77 บ้านแม่โขง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
78 บ้านโท้งวิทยา 0 0 0 0 1 6 3 2 10
79 บ้านแม่ลานหลวง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
80 บ้านแม่ลอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
81 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 1 0 1 0 2
82 บ้านแม่หลองน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 บ้านแม่ตื่น 0 0 0 0 0 3 0 0 3
84 บ้านดอกแดง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
85 บ้านนาไคร้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
86 บ้านห้วยปูลิง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
87 บ้านกองหิน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
88 บ้านกองวะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านวังหม้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านสบลาน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
91 บ้านแม่สะเต 0 0 0 0 0 0 1 1 1
92 บ้านขุนตื่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
93 บ้านโค้งงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 173 149 133 455 536 285 108 31 929