การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับชาติ ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
3. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
1) ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
2) ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
3) ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
4) ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
5) ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

... หนังสือแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่
... หนังสือแจ้งเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 04 กันยายน 2562 เวลา 13:39 น.