ประกาศ
    เรียน คณะครูฝึกสอนโครงงานคณิตศาตร์ทุกประเภท ทุกช่วงชั้น
  • ขอให้ท่านได้ส่งรูปเล่มโครงงาน จำนวน 3 ชุด ที่ นางนฤมล จันทร์เขียว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม. 5 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2562 เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
  • จำนวน 3 เล่ม
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 11:26 น.