เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำนาจ กิจเดช เจ้าหน้าที่ ICT ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
2 นางสาวนลพรรณ แก้วก๋องมา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
3 นางสาวเมธินี สุตาคำ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
4 นางสุพิชญา แสนวิชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
5 นายเกรียงไกร ปุกไชยโย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
6 นางวนิดา รัตนสมาหาร ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
7 นางณัฐพร ดอกแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
8 นางดวงพร ปิ่นทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
9 นางสาวศุภลักษณ์ สุทธนะ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
10 นายชาญชัย แสงกร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
11 นางสาวจิราพร ตายานะ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
12 นายไกรศรี วงค์ษา ครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]