สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านขุนกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 บ้านขุนแม่รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 บ้านทัพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 บ้านท่าหลุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 บ้านปางหินฝน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 บ้านปางอุ๋ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 บ้านแปะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 บ้านแม่มุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 บ้านแม่แฮเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ป่ากล้วยพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ศรีจอมทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 อินทนนท์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0