สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 6
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
2 บ้านขุนกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 บ้านขุนแม่รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 บ้านทัพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 บ้านท่าหลุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 บ้านปางหินฝน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 บ้านปางอุ๋ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 บ้านแปะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 บ้านแม่มุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 บ้านแม่แฮเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ป่ากล้วยพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ศรีจอมทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 อินทนนท์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 0 1 1 0 0 0 1