แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 65 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
3 โรงเรียนสันติวิทยา 18 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
4 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
5 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 13 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
6 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 19 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
7 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 23 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
8 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
9 โรงเรียนบ้านปางขอน 22 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนบ้านริมลาว 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 10 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
13 โรงเรียนบ้านหัวดง 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
14 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 19 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนผาขวางวิทยา 8 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย 15 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 16 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนบ้านช่องลม 8 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนบ้านดอน 37 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนบ้านนางแล 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนบ้านป่าซาง 28 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 13 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนบ้านห้วยขม 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 31 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 16 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนบ้านจะคือ 17 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 8 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 18 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]