สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 34 60 49
2 005 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 12 21 19
3 006 โรงเรียนดอยลานพิทยา 31 62 48
4 010 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 5 13 10
5 011 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 6 17 9
6 012 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 9 21 11
7 013 โรงเรียนบ้านจะคือ 17 35 24
8 014 โรงเรียนบ้านจำบอน 9 14 13
9 016 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 10 18 14
10 015 โรงเรียนบ้านช่องลม 8 15 12
11 017 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 5 7 6
12 018 โรงเรียนบ้านดอน 37 61 46
13 019 โรงเรียนบ้านดอยงาม 7 20 7
14 020 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 3 8 5
15 021 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 65 123 97
16 022 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 8 9 9
17 024 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 2 12 5
18 025 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 44 75 61
19 026 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 16 22 20
20 023 โรงเรียนบ้านท่าสาย 0 0 0
21 028 โรงเรียนบ้านนางแล 4 18 9
22 027 โรงเรียนบ้านนางแลใน 19 35 26
23 029 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 4 21 8
24 030 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 13 39 27
25 031 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 2 2 2
26 032 โรงเรียนบ้านปงเคียน 27 48 32
27 034 โรงเรียนบ้านปางขอน 22 41 32
28 035 โรงเรียนบ้านปางคึก 14 15 15
29 036 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 9 15 14
30 037 โรงเรียนบ้านปางลาว 13 18 17
31 047 โรงเรียนบ้านปุยคำ 5 8 6
32 033 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 10 17 14
33 038 โรงเรียนบ้านป่าซาง 28 43 39
34 039 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 26 48 28
35 040 โรงเรียนบ้านป่าบง 3 6 5
36 041 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 5 5 5
37 042 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 1 3 2
38 043 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 6 14 10
39 044 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 25 58 38
40 046 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 5 10 5
41 045 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 6 12 9
42 056 โรงเรียนบ้านผาลั้ง 0 0 0
43 057 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 1 2 1
44 061 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 26 36 33
45 065 โรงเรียนบ้านริมลาว 6 12 9
46 062 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 19 42 31
47 064 โรงเรียนบ้านร่องห้า 6 9 9
48 063 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 13 29 18
49 072 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 3 3 3
50 073 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 5 19 5
51 074 โรงเรียนบ้านสันกลาง 12 17 17
52 076 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 10 33 18
53 075 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 63 151 100
54 078 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 14 23 21
55 077 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 8 10 10
56 079 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 19 35 24
57 089 โรงเรียนบ้านหัวดง 6 15 12
58 090 โรงเรียนบ้านหัวดอย 37 71 58
59 080 โรงเรียนบ้านห้วยขม 4 8 4
60 081 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 9 21 11
61 082 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 27 46 35
62 084 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 3 2
63 083 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 1 1
64 087 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 23 55 34
65 088 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 6 7 7
66 085 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 2 3 2
67 086 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 19 47 35
68 058 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 29 51 44
69 068 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 9 19 16
70 069 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 2 7 4
71 070 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 5 6 6
72 071 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 11 19 16
73 059 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 6 27 10
74 060 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 67 210 116
75 049 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 21 17
76 050 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 2 4 2
77 051 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 4 11 8
78 052 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 4 10 7
79 053 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 12 18 17
80 054 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 12 22 17
81 055 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 3 5 4
82 048 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 12 26 18
83 066 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 31 63 51
84 067 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 9 18 15
85 092 โรงเรียนผาขวางวิทยา 8 15 12
86 097 โรงเรียนร่องหวาย 5 7 6
87 096 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 10 16 14
88 106 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 16 30 24
89 105 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 3 5 5
90 108 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 6 10 8
91 109 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 30 66 44
92 117 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 4 7 6
93 116 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 9 14 11
94 118 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 4 9 6
95 107 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 73 188 118
96 111 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 23 68 41
97 112 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 23 44 37
98 113 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 27 49 43
99 100 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 16 30 21
100 099 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 18 30 23
101 094 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 30 69 49
102 095 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 28 63 42
103 002 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 0 0
104 009 โรงเรียนธารทิพย์ 0 0 0
105 119 โรงเรียนปัญญาวัฒน์ 2 4 2
106 120 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย 1 1 1
107 093 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 21 57 35
108 098 โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท 0 0 0
109 101 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 8 17 13
110 102 โรงเรียนสันติวิทยา 18 42 29
111 104 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย 15 25 23
112 110 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 1 3 2
113 114 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 2 4 3
114 115 โรงเรียนอนุบาลหทัยชนก 0 0 0
115 004 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 10 25 11
116 091 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 3 6 3
117 007 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 0 0 0
118 103 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 52 105 71
119 001 โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต 0 0 0
120 008 โรงเรียนเทศบาล3 ศรีทรายมูล 2 2 2
รวม 1612 3335 2381
5716

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]