เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอาชัญ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยฮาง ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน ทัศนศิลป์
2 นายศักดิ์ชัย ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ประธานกลุ่มแม่ข้าวต้ม ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
3 นายวศภณ บุรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยลานพิทยา ประธานกลุ่มดอยลาน ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
4 นายวาณิช สุขใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องหวาย ประธานกลุ่มทุ่งก่อดงมหาวัน ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน สุขศึกษา พลศึกษา
5 นายสุรชัย ปันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองชุม ประธานกลุ่มเวียงชัยเวียงเหนือ ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน ดนตรี
6 นางประทับใจ ลครพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอเจริญ ประธานกลุ่มดอนศิลา ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน นาฏศิลป์
7 นายสุรพงษ์ อินทจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ประธานกลุ่มท่าสุด ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8 นายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา ประธานกลุ่มห้วยชมภู ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือและสภานักเรียน
9 นางอารุณ ฟักแก้ว นักวิชาการศึกษาสพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือและสภานักเรียน
10 นางมาลินี นันต๊ะรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน กิจกรรมลูกเสือและสภานักเรียน
11 นายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลัด ประธานกลุ่มเมืองเหนือ ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กและยุวบรรณารักษ์
12 นางคนอง เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางแล ประธานกลุ่มนางแล ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน งานอาชีพ
13 นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ประธานกลุ่มผางาม ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน งานอาชีพ
14 สิบเอกประเวศ พรหมเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ประธานกลุ่มบ้านดู่ ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน ปฐมวัย วิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย สพฐ.
15 นายวิชัย ไพยารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียอนุบาลห้วยสัก ประธานกลุ่มห้วยสัก ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา วิทยาศาสตร์
16 นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา ประธานกลุ่มแม่ยาวดอยฮาง ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน ดนตรี ภาษาไทย และหุ่นยนต์
17 นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
18 นางเพ็ญศรี เตชนันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
19 นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
20 นางพวงพร นิลนิยม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
21 นายสมเกียรติ์ แสงทองล้วน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
22 นายวสันต์ ปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
23 นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
24 นายอติชาติ ตามี่ เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
25 นางสาวนารีรัตน์ ธิน้อมธรรม เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
26 นางจีราวรรณ ศรีนิล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
27 นางจิราพร มงคลคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
28 นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
29 นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
30 นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
31 นางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
32 นางสาวสายสวลี วิทยาภัค ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
33 นายจักรพันธ์ ชื่นโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมลาว ประธานกลุ่มขุนกรณ์ดอนชัย ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน ภาษาไทย
34 นายสุรชัย ปันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองชุม ประธานกลุ่มเวียงชัยเวียงเหนือ ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
35 นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ประธานกลุ่มเมืองใต้ ผู้ประสานงานและดูแลการแข่งขัน คณิตศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]