สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงราย 51 15 3 2 69
2 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 45 11 3 2 59
3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 35 18 6 5 59
4 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 32 18 10 4 60
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 31 17 1 0 49
6 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 24 9 6 5 39
7 บ้านหัวดอย 22 7 4 4 33
8 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 19 9 4 1 32
9 แม่มอญวิทยา 17 8 3 2 28
10 บ้านดอน 16 12 5 4 33
11 ดอยลานพิทยา 15 8 5 3 28
12 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 15 5 0 2 20
13 บ้านปางขอน 15 3 2 1 20
14 บ้านห้วยชมภู 14 7 4 2 25
15 แม่ยาววิทยา 14 6 7 1 27
16 มารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 14 5 2 0 21
17 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 14 4 4 3 22
18 สันติวิทยา 14 3 0 0 17
19 บ้านเมืองชุม 13 10 2 3 25
20 บ้านป่าสักไก่ 13 9 3 0 25
21 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 13 2 2 2 17
22 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 12 12 3 2 27
23 บ้านห้วยหมากเอียก 12 8 1 1 21
24 บ้านป่าซาง 12 7 6 3 25
25 บ้านปงเคียน 12 6 4 4 22
26 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 11 11 5 2 27
27 บ้านป่าซางเหนือ 11 11 3 0 25
28 เวียงแก้ววิทยา 10 5 2 1 17
29 บ้านทุ่งหลวง 10 5 1 0 16
30 บ้านน้ำลัด 10 1 1 0 12
31 บ้านหนองหม้อ 9 8 0 2 17
32 สิริวัฒนาเชียงราย 9 5 1 0 15
33 บ้านร่องปลาขาว 9 3 3 4 15
34 อนุบาลเวียงชัย 8 6 4 3 18
35 บ้านนางแลใน 8 5 3 3 16
36 บ้านโป่งเกลือ 8 2 1 0 11
37 บ้านรวมมิตร 7 5 8 6 20
38 บ้านร่องเผียว 7 3 2 0 12
39 ผาขวางวิทยา 7 0 0 1 7
40 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 6 4 2 3 12
41 บ้านชัยพฤกษ์ 6 4 0 0 10
42 บ้านโป่งน้ำร้อน 6 2 3 1 11
43 บ้านโป่ง 6 2 2 1 10
44 บ้านโป่งพระบาท 6 2 1 2 9
45 บ้านสันต้นขาม 6 2 1 0 9
46 ร่องเบ้อวิทยา 6 1 2 1 9
47 บ้านเวียงกลาง 6 1 1 1 8
48 บ้านหัวดง 6 0 0 0 6
49 บ้านปางคึก 5 6 2 1 13
50 บ้านจะคือ 5 5 4 2 14
51 ห้วยพลูพิทยา 5 4 6 1 15
52 เชียงรายวิทยาคม 5 4 0 0 9
53 บ้านเวียงเดิม 5 3 3 0 11
54 บ้านห้วยขี้เหล็ก 5 2 2 0 9
55 สหศาสตร์ศึกษา 5 2 1 0 8
56 บ้านป่าแหย่ง 5 1 0 0 6
57 บ้านโล๊ะป่าห้า 5 0 4 0 9
58 บ้านปางลาว 4 5 3 1 12
59 อนุบาลห้วยสัก 4 3 1 1 8
60 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 4 2 4 0 10
61 บ้านจอเจริญ 4 2 2 1 8
62 บ้านช่องลม 4 2 2 0 8
63 บ้านริมลาว 4 1 1 0 6
64 บ้านโป่งน้ำตก 4 0 0 0 4
65 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 4 0 0 0 4
66 บ้านสันกลาง 3 4 4 1 11
67 บ้านหนองบัวแดง 3 2 3 0 8
68 อนุบาลดงมหาวัน 3 2 1 0 6
69 บ้านกกน้อยวิทยา 3 2 0 0 5
70 บ้านป่ายางมน 3 2 0 0 5
71 บ้านห้วยขม 3 1 0 0 4
72 บ้านป่าก๊อ 2 7 1 0 10
73 บ้านหนองบัวผาบ่ม 2 5 5 2 12
74 บ้านจำบอน 2 4 2 1 8
75 บ้านถ้ำผาตอง 2 4 2 0 8
76 บ้านดอยงาม 2 4 1 0 7
77 บ้านร่องห้า 2 3 0 1 5
78 บ้านเวียงชัย 2 3 0 0 5
79 บ้านขัวแคร่ 2 2 2 0 6
80 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 2 2 1 1 5
81 บ้านดงป่าเหมี้ยง 2 1 1 1 4
82 บ้านนางแล 2 1 1 0 4
83 อนุบาลหัวฝาย 2 1 1 0 4
84 บ้านโป่งนาคำ 2 1 0 0 3
85 บ้านโป่งฮึ้ง 2 1 0 0 3
86 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 2 0 1 1 3
87 บ้านดอยฮาง 2 0 0 1 2
88 บ้านศรีเวียง 2 0 0 1 2
89 บ้านเวียงกือนา 2 0 0 0 2
90 อนุบาลศุภลักษณ์ 2 0 0 0 2
91 บ้านแม่กรณ์ 1 5 0 0 6
92 บ้านสมานมิตร 1 2 1 0 4
93 บ้านปางริมกรณ์ 1 1 4 2 6
94 บ้านโป่งช้าง 1 1 0 0 2
95 บ้านห้วยแม่ซ้าย 1 1 0 0 2
96 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 1 1 0 0 2
97 บ้านห้วยห้างป่าสา 1 0 3 2 4
98 บ้านป่าบง 1 0 1 1 2
99 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 1 0 1 0 2
100 ปัญญาวัฒน์ 1 0 0 1 1
101 บ้านบ่อทอง 1 0 0 1 1
102 บ้านผาเสริฐ 1 0 0 0 1
103 มารีย์รักษ์เชียงราย 1 0 0 0 1
104 อนุบาลพรรณี 1 0 0 0 1
105 บ้านห้วยทราย 1 0 0 0 1
106 บ้านป่ายางหลวง 1 0 0 0 1
107 ร่องหวาย 0 4 1 0 5
108 บ้านปุยคำ 0 3 2 0 5
109 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 3 1 1 4
110 ห้วยเจริญวิทยา 0 1 1 1 2
111 เทศบาล3 ศรีทรายมูล 0 1 1 0 2
112 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 1 0 1
รวม 821 424 214 113 1,572