สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 20 9 7 36 43 11 3 2 57
2 อนุบาลเชียงราย 18 12 12 42 49 12 4 2 65
3 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 12 5 10 27 29 19 10 4 58
4 บ้านหัวดอย 9 4 4 17 17 5 4 4 26
5 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 8 4 8 20 33 18 7 5 58
6 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 7 2 2 11 12 10 4 2 26
7 แม่มอญวิทยา 6 4 0 10 15 6 3 2 24
8 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 6 0 0 6 10 4 0 2 14
9 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 5 3 6 14 18 8 4 1 30
10 สันติวิทยา 4 5 4 13 14 4 0 0 18
11 แม่ยาววิทยา 4 5 2 11 14 6 7 1 27
12 บ้านห้วยหมากเอียก 4 5 0 9 9 6 2 1 17
13 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 4 4 6 14 23 9 6 5 38
14 มารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) 4 4 6 14 14 5 2 0 21
15 บ้านห้วยชมภู 4 4 3 11 12 7 4 2 23
16 บ้านดอน 4 4 0 8 13 11 5 4 29
17 ดอยลานพิทยา 4 3 4 11 14 8 5 3 27
18 บ้านปางขอน 4 2 1 7 14 3 2 1 19
19 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 3 6 8 17 30 17 1 0 48
20 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 3 2 1 6 14 3 4 3 21
21 เวียงแก้ววิทยา 3 2 1 6 10 5 2 1 17
22 ผาขวางวิทยา 3 2 1 6 7 0 0 1 7
23 บ้านเมืองชุม 3 0 1 4 12 8 2 3 22
24 บ้านป่าสักไก่ 3 0 0 3 11 8 2 0 21
25 บ้านโป่งน้ำตก 3 0 0 3 4 0 0 0 4
26 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 2 4 0 6 6 4 3 3 13
27 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 2 2 3 7 13 2 2 2 17
28 บ้านโป่งเกลือ 2 1 1 4 8 2 1 0 11
29 บ้านร่องเผียว 2 1 1 4 6 2 2 0 10
30 สหศาสตร์ศึกษา 2 1 0 3 5 2 1 0 8
31 บ้านกกน้อยวิทยา 2 0 2 4 3 2 0 0 5
32 บ้านป่าแหย่ง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
33 บ้านจอเจริญ 2 0 0 2 3 2 2 1 7
34 บ้านปงเคียน 1 3 3 7 9 6 4 4 19
35 บ้านร่องปลาขาว 1 2 5 8 8 2 3 4 13
36 บ้านรวมมิตร 1 2 2 5 6 5 8 6 19
37 บ้านปางลาว 1 2 1 4 3 5 3 1 11
38 บ้านเวียงกลาง 1 2 0 3 6 1 1 1 8
39 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 1 0 2 4 2 3 1 9
40 อนุบาลดงมหาวัน 1 1 0 2 3 2 1 0 6
41 บ้านโป่งนาคำ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
42 บ้านชัยพฤกษ์ 1 0 1 2 6 4 0 0 10
43 บ้านจำบอน 1 0 1 2 2 4 2 1 8
44 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0 1 2 2 1 1 5
45 บ้านนางแล 1 0 0 1 2 1 1 0 4
46 บ้านผาเสริฐ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 เชียงรายวิทยาคม 0 5 0 5 6 4 0 0 10
48 บ้านป่าซาง 0 4 3 7 11 7 6 3 24
49 บ้านนางแลใน 0 2 2 4 5 5 3 3 13
50 บ้านน้ำลัด 0 2 1 3 6 1 1 0 8
51 บ้านจะคือ 0 2 1 3 5 5 5 2 15
52 อนุบาลห้วยสัก 0 2 0 2 4 3 1 1 8
53 บ้านหัวดง 0 2 0 2 4 0 0 0 4
54 สิริวัฒนาเชียงราย 0 1 3 4 9 5 1 0 15
55 บ้านหนองหม้อ 0 1 2 3 7 8 0 2 15
56 บ้านป่าซางเหนือ 0 1 1 2 7 10 3 0 20
57 บ้านโป่งพระบาท 0 1 1 2 7 2 1 2 10
58 บ้านโป่ง 0 1 1 2 5 1 2 1 8
59 บ้านเวียงเดิม 0 1 1 2 4 3 3 0 10
60 บ้านศรีเวียง 0 1 1 2 2 0 0 1 2
61 บ้านสันต้นขาม 0 1 0 1 6 2 1 0 9
62 บ้านริมลาว 0 1 0 1 4 1 1 0 6
63 บ้านดอยงาม 0 1 0 1 2 4 1 0 7
64 บ้านโป่งฮึ้ง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
65 บ้านแม่กรณ์ 0 1 0 1 1 5 0 0 6
66 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
67 บ้านดอยฮาง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
68 บ้านเวียงกือนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 มารีย์รักษ์เชียงราย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 อนุบาลพรรณี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 0 0 3 3 11 11 5 2 27
72 ห้วยพลูพิทยา 0 0 1 1 4 3 6 1 13
73 บ้านปางคึก 0 0 1 1 3 5 2 1 10
74 บ้านร่องห้า 0 0 1 1 2 3 0 1 5
75 บ้านเวียงชัย 0 0 1 1 2 3 0 0 5
76 อนุบาลหัวฝาย 0 0 1 1 2 0 1 0 3
77 อนุบาลศุภลักษณ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
78 บ้านหนองบัวผาบ่ม 0 0 1 1 1 4 4 2 9
79 บ้านขัวแคร่ 0 0 1 1 1 2 2 0 5
80 บ้านสมานมิตร 0 0 1 1 1 2 1 0 4
81 บ้านโป่งช้าง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
82 บ้านป่าบง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
83 ปัญญาวัฒน์ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
84 บ้านห้วยทราย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 บ้านทุ่งหลวง 0 0 0 0 7 4 1 0 12
86 อนุบาลเวียงชัย 0 0 0 0 4 6 5 3 15
87 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 0 0 0 0 4 2 5 0 11
88 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
89 บ้านสันกลาง 0 0 0 0 3 4 4 1 11
90 บ้านห้วยขี้เหล็ก 0 0 0 0 3 2 2 0 7
91 ร่องเบ้อวิทยา 0 0 0 0 3 1 2 1 6
92 บ้านป่าก๊อ 0 0 0 0 2 7 1 0 10
93 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 2 2 3 0 7
94 บ้านช่องลม 0 0 0 0 2 1 2 0 5
95 บ้านห้วยขม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
96 เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
97 บ้านโล๊ะป่าห้า 0 0 0 0 2 0 4 0 6
98 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 0 1 1 3
99 บ้านถ้ำผาตอง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
100 บ้านป่ายางมน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
101 บ้านปางริมกรณ์ 0 0 0 0 1 1 4 2 6
102 บ้านห้วยแม่ซ้าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 บ้านห้วยห้างป่าสา 0 0 0 0 1 0 3 2 4
104 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
105 บ้านป่ายางหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 ร่องหวาย 0 0 0 0 0 4 1 0 5
107 บ้านปุยคำ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
108 บ้านป่าอ้อดอนชัย 0 0 0 0 0 3 1 1 4
109 บ้านดงป่าเหมี้ยง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
110 ห้วยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
111 เทศบาล3 ศรีทรายมูล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
112 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 177 150 140 467 727 397 220 113 1,344