งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงมานิตา    ใฝ่จิตต์
2. เด็กหญิงภัคพร    มณีจันสุข
3. เด็กหญิงดมิสา    ทาบุญสม
1. นายอัครวิชช์    กลิ่นหอม
2. นายไชยศักดิ์    อินโต
2 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายพันธกร    นีระพงษ์
2. เด็กหญิงนภาพร    ไจยา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    ทาสอน
1. นางจุฑามาศ    อภัยโรจน์
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายขัตติยา    อินต๊ะวัง
2. เด็กชายศิวะดล    สุ่ยแดง
3. เด็กชายศุภโชติ    อิ่นคำ
1. นายภราดร    ทองวิเศษ
2. นายลือชัย    ดอนชัย
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายธนวัฒน์    พรมผัด
2. เด็กชายหิรัญเทพ    ตาหอม
3. เด็กชายธนากร    นามวงค์
1. นายพนม    สุเมธา
2. นายศรีทน    นุกาศ
5 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายรัฐภูมิ    อาทรประชาชิต
2. เด็กชายภูรินทร์    คงทน
3. เด็กชายวิษณุสรรค์    ดวงใจ
1. นางสาวผกาสินี    ปางเก้
2. นายพงษ์ศิริ    ไคร้วงค์
6 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายปุ๊ด    ใจเหล็ก
2. เด็กชายอุษมันต์    แสนเหลียว
3. เด็กชายวินัย    ปัญญาโนกาศ
1. นายชาติชาย    ศรีกุนนะ
2. นายณัฐกฤษฎ์    อินเตชะ
7 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายดายี    ลีจา
2. เด็กชายยอซุ    ลีจา
3. เด็กชายนวพล    ทองบุตร
1. นายบุญฤทธิ์    สุวรรณ
2. นายยุทธสิทธิ์    เบญจวรรณ
8 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายสุธิชัย    จะแล
2. เด็กชายสิทธิชัย    เปียว
3. เด็กชายวีรพล    แซ่ป๋า
1. นายทวีป    ภัทรโรจน์
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายทิโมธี    เชอหมื่อ
2. เด็กชายสุรยุทธิ์    แซ่ลี
3. เด็กชายจะเด็ด    ลุงจาง
1. นางทวินันท์    ชูศรีโฉม
2. นางธนาภัทร    วิวัฒน์ขจรศักดิ์
10 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายณัฐกร    เจริญทรัพย์
2. เด็กชายอนุสรณ์    น้ำสระ
3. เด็กหญิงอภิกษณา    อินยะ
1. นางปิยะวรรณ์    แสงทองล้วน
2. นางเบญจมาศ    พ่วงภิญโญ
11 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายรัชภูมิ    ตะพนัสศักดิ์
2. เด็กหญิงวริศรา    ปารีย์
3. เด็กหญิงธันยพร    งามราศรี
1. นายวศิน    มาเตี่ยง
2. นางเกษรินทร์    พรมแจ้
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................