งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 010
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายก้องภพ    เต๋จ๊ะเป็ง
2. เด็กชายจิรายุส    อ้ายวงค์
3. เด็กชายภัทรพล    มณีสาร
4. เด็กชายอัครพงษ์    หล้าติ
5. เด็กชายธนดล    มีปัญญา
6. เด็กชายชนานัน    วรรณภพ
1. นายบุญเรือง    ประดิษฐ์
2. นายวีระศักดิ์    ภูมิสร
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายนันธวัฒน์    เฉยฉิน
2. เด็กชายยุทธภัณฑ์    ไคล์โอ รัทเลดจ์
3. เด็กชายอานุภาพ    หล่อเนตร
4. เด็กหญิงปราณปริยา    ไชยา
5. เด็กหญิงหัศยา    จันต๊ะชัย
6. เด็กชายนรวิชญ์    ปัญญาแจ่ม
1. นายธีระพงษ์    มาติ๊บ
2. นายพงศ์ปณต    สิทธิสม
3. นายพันธกรานต์    อินเป๋
3 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงจันทร์แก้ว    เฉลิมชัยลาภ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    วลีพรไพบูลย์
3. เด็กชายจายบุญ    แซ่หมี่
4. เด็กชายทศพล    วันดี
5. เด็กหญิงอรษา    พิลานอก
6. เด็กชายนรมย์    รักชาติ
1. นางสาวณัฐธยาน์    ชุมภู
2. นางสาวสายทอง    ปงกันมูล
3. นางสาวเพชรรัตน์    คำหล้าทราย
4 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายยี่รอด    คำศรี
2. เด็กชายกวินธร    โชติประดิษฐ์
3. เด็กชายธีรภัทร    สุปัญโญ
4. เด็กชายซาโลมอน    โอภาสเกษม
5. เด็กชายเตชินท์    ปิ่นทรายมูล
6. เด็กชายณัฐพล    อายี
1. นายกัญจนริศ    พึ่งสุข
2. นายชัยวัฒน์    พุ่มเจริญ
3. นายธีรภัทร์    สายบุญเชย
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายอาหลุ่ม    อาหงิ
2. เด็กชายอาทิตย์    เชอหมือ
3. เด็กชายอาเพียว    เชอหมื่อ
4. เด็กชายธีรเดช    แช่มื่อ
5. เด็กชายจิรภัทร    เยส่อง
6. เด็กชายปกรณ์เกียรติ    แซ่ว้า
1. นางจรรยา    สมบัติทา
2. นายปรีชา    ทิพพามา
3. นางสุนทรี    ปาลี
6 โรงเรียนบ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายมงคล    คงเล็ก
2. เด็กชายสุรยุทธ    เกียงเกษม
3. เด็กชายพฤกธิพงษ์    ปัญญาบุญ
4. เด็กชายนฤนาถ    ขันเดช
5. เด็กหญิงเรยา    -
6. เด็กหญิงประกายพัชณ์    ไชยชุมภู
1. นางนริศรา    มหาวรรณ์
2. นางปรียธิดา    ม่วงโกสัย
3. นายภาสกร    ต๊ะปัญญา
7 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายสุรชาติ    คุณากร
2. เด็กชายอาทิตย์    แซ่พ่าน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    แซ่เฉิน
4. เด็กชายณัฐพล    มโนรัตน์
5. เด็กชายเบญจมีน    หมื่อแล
6. เด็กชายเทโลอ่าว    .
1. นางจุฬาลักษณ์    ดอนแก้ว
2. นางสาวประกายมาศ    วันทะก๋า
3. นางสาวอภิรดี    ลาเช
8 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายจักรวาล    อภิศักดิ์สิริ
2. เด็กชายวรพล    พม่า
3. เด็กชายธนาธิป    สือจุ่ย
4. เด็กชายลีซอ    ลอสือ
5. เด็กชายวุฒิพงษ์    สือจุ่ย
6. เด็กชายนาวา    ปอไว
1. นางธนัญกานต์    กันธิยะ
2. นางนิตยา    มณีคำ
3. นายวสันต์    จินดากาศ
9 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงพิมหฤทัย    มังกะระ
2. เด็กหญิงภานรินทร์    หล้าปา
3. เด็กชายชัชนันท์    อุปาระ
4. เด็กหญิงวรรณิษา    แก้วคนตรง
5. เด็กหญิงซอบารีญะห์    สาแล๊ะ
6. เด็กชายเทียนธนาลักษณ์    ทองทับ
1. นายกรกช    ปราบปรามภัย
2. นางสาวพิศมาตร    พรมมา
3. นางสาววิลาวัลย์    ชาวลี้แสน
10 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายมิ้น    ไทยใหญ่
2. เด็กชายซื่อ    ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงกรรวี    แซ่มอ
4. เด็กหญิงวรกาญจน์    อุ่นใจ
5. เด็กหญิงศิวิกรณ์    ไชยวงค์
6. เด็กชายอธิพล    แซ่จัง
1. นายทนง    ไขทา
2. นางสาวธนัญญา    กำแพงคำ
3. นางสาวพนัดดา    จอมสวรรค์ กุมนา
11 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายนิวัฒน์    เชอหมื่อ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    มาเยอะ
3. เด็กชายวรชาติ    เหว่ยแม
4. เด็กหญิงศิริพร    เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงเดือนดาว    มาเยอะ
6. เด็กหญิงนาทอ    จ่าโว
1. นายชวลิต    ธนเจริญเกษม
2. นายยงยุทธ    จักคำ
3. นางสาวแขนภา    อินต๊ะอดทน
12 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายหนุ่มเครือ    แสงแก้ว
2. เด็กชายธาวิต    ไอ่แสง
3. เด็กชายรัฐภูมิ    ยุติธรรม
4. เด็กชายพีรวัส    ดอกสิงห์
5. เด็กหญิงศศิพิมพ์    อ่อนพันธ์
6. เด็กชายภูริทัต    จะลอ
1. นายประภาส    สุริยะวงค์
2. นายพีระศักดิ์    สกุลเวช
3. นายเสรี    มลิสวรรค์
13 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายอนุพงศ์    สุ่มเงิน
2. เด็กชายพุฒิพงศ์    คำลังกา
3. เด็กชายสุวัฒน์    สุวี
4. เด็กชายรชานนท์    เขื่อนคำ
5. เด็กชายไตรภพ    ทวีทรัพย์
6. เด็กชายณัฎฐกรณ์    โมงยาม
1. นางสาวกัญยาณี    ชอบจิตร
2. นางสาวธิดารัตน์    ใจนวล
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายอุท้ย    แซ่ย่าง
2. เด็กชายเรวัตร    แซ่ลี
3. เด็กชายวิจัย    ท่อเสถียรธรรม
4. เด็กชายนิติภูมิ    ผกาแก้ว
5. เด็กชายเอกชัย    ลอบี๋
6. เด็กชายวรดนัย    ถาบุญเรือง
1. นางสาวพันวิภา    กาวินจ๊ะ
2. นายสมบูรณ์    ชุ่มมงคล
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................