งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    บุตรหนองแวง
2. เด็กชายเจษฎา    เพชรบุญ
1. นางสาวณัฏฐณิชา    นายโรง
2. นางสาวดวงกมล    สมทัด
2 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายอาทิตย์    ตาหมี่
2. เด็กชายอดิศักดิ์    โซซ่า
1. นางสาวณฐมน    ภูมิตัน
2. นางเกษรา    ปัญญา
3 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงพรรณี    เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงดวงใจ    ไอ่คำ
1. นายบรรจง    แสงวันดี
2. นายภูวเรศ    สิทธิโค่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................