งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 102
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงภัชริน    พวงศรี
2. เด็กหญิงธัญญาศิริ    ธรรมสา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    ศรีพรม
1. นางบัวผิน    สุวรรณธาราเรือง
2. นางสาวพิมพา    วงค์อารีย์
2 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงหมี่จู    เยเบว
2. เด็กหญิงดวงพร    แสนสุนานนท์
3. เด็กหญิงธิติมา    จิน
1. นางจีรภา    จันกิตติ
2. นางพนมพร    บุญเป็ง
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์    ผลประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปิญชาน์ณัฐ    อินยาวิเลิศ
3. เด็กหญิงศรุดา    เจริญภูวนิช
1. นางนงค์รักษ์    มาลีรัตน์
2. นางปานแก้ว    สงบ
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงคำอิ่ง    ไทยใหญ่
2. เด็กหญิงเคอ    ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงพรรณปพร    พุทธจันทร์
1. นางสาวปริศนา    มะโนวรรณ์
2. นางสาวสุธิดา    ชาคำสนธ์
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงชนัญชิตา    พรมแสน
2. เด็กหญิงกิตติชัญญา    นาสี
3. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    แซ่เล่า
1. นางณัชพร    บัญชาเกียรติ
2. นางสาวธัญญารัตน์    สุพรรณ
6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงมณีฉาย    มณีขัตย์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    เนื้อมี
3. เด็กหญิงธนัญชนก    เขื่อนเพชร
1. นางณัฐรี    ตุ่นแก้ว
2. นางสาวธีรดา    คำรังษี
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงคีย์ตาพัต    คำวัง
2. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์    ไชยอาม
3. เด็กหญิงชฎาทิพย์    จันทวี
1. นางสาวสุพรรณี    ป้อมฝั้น
2. นางสาวอภิญญา    มะโนคำ
8 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงเหมย    ปัญญา
2. เด็กหญิงอังคณา    บุญทาทอง
3. เด็กชายวิทยา    มาเยอะ
1. นางสิริรัตน์    ปัญญาติ๊บ
2. นางหทัยรัตน์    ศรีสังวรณ์
9 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    ซือมือ
2. เด็กหญิงกัลยาณี    แก่ใหม่
3. เด็กหญิงวรนุช    ยี่แม
1. นางสาวสุพัตรา    คำจ้อย
2. นางสาวอังคณา    หาญคำภา
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงสุรัตนาวีร์    ใจมั่นคง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร    จันทสารคาม
3. เด็กชายภัทรวิน    ไชยจำเริญ
1. นางชาลิณี    ยะโก๊ะ
2. นางพรพิมล    ไชยนันท์
11 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงประภัสสร    ติ๊บสุภา
2. เด็กหญิงธัญชนก    วรรณา
3. เด็กหญิงจันทพร    คำล้วน
1. นางบุษกร    กาวี
2. นางสาววันวิสาข์    ยะจินดา
12 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงชญาดา    กันทะรส
2. เด็กหญิงขวัญข้าว    อุดหนุน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    วงค์เครือคำ
1. นางนันท์นภัส    คำจันทร์
2. นางสาวมัลลิกา    สุยะวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................