งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 103
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    คำแดง
2. เด็กหญิงปานตะวัน    เอี่ยมมาธุสร
3. เด็กหญิงจำแลง    ลุงเอ่อ
1. นางสาวชลิดา    ทิพย์คำ
2. นางปวีณา    ปาระมี
5
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงณัฐพร    สืบบำรุง
2. เด็กหญิงวรรณา    ทอง
3. เด็กหญิงนิราวรรณ    แสงทอง
1. นางปวีณา    อะสะนิธี
2. นางสาวอมิตา    คนงาน
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. นางสาวกระถิน    นามจันทร์
2. เด็กชายกิตติชัย    จะทอ
3. เด็กชายจักรภพ    วิเศษอรุณสุข
1. นางนริศรา    ปัญญาบุญ
2. นางสาวอัญญมณี    วัฒนะนาวิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายสมปอง    หม่อโปีะกู่
2. เด็กหญิงอุมาพร    ยาข่อง
3. เด็กชายสมบูรณ์    เชอหมื่อ
1. นางสาวทณัฐา    แซ่ว้าง
2. นางสาวนริศา    ใจธิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    รุ้งดี
2. เด็กหญิงเมธาพร    อาริยะ
3. เด็กหญิงวันวิสาข์    เชื้อเมืองพาน
1. นายทองแดง    วุฒิเศลา
2. นางเพ็ญแข    พรมรัตน์
6
6 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงอุษา    อาซอง
2. เด็กหญิงชลดา    ปัญญาวิชา
3. เด็กหญิงวรรณภา    จันจะลูน
1. นางสาวพัชรินทร์    เมืองมูล
2. นางมาลินี    พัวตระกุล
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................