งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 108
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายฤทธิพล    กัลยาณะกูล
2. เด็กชายธีรภัทร    ยอดกลิ่น
3. เด็กชายนันทภพ    ทองฤทธิ์
1. นางนุชนาฎ    ชัยโย
2. นางพรสวรรค์    จันทร์เล็ก
2 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายสุรยุทธ    ลิฟู
2. เด็กหญิงนฤมล    ยาแส
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    ชุ่มจันทร์
1. นางสิริรัตน์    ปัญญาติ๊บ
2. นางหทัยรัตน์    ศรีสังวรณ์
3 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายธนวัฒน์    พรมวงค์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    จะแล
3. เด็กหญิงวิมล    เชอหมื่อ
1. นางสาวสุพัตรา    คำจ้อย
2. นางสาวอังคณา    หาญคำภา
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงอัฉริยา    ดอนชัย
2. เด็กหญิงปณตพร    เทพชมภู
3. เด็กชายสายคำแน    -
1. นางนันทนา    คำเขียว
2. นางลาวัลย์    สุขเกษม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................