งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 011
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายปฏิวัติ    นัยติ๊บ
2. เด็กชายณัฐดนัย    ปันอินต๊ะ
1. นายดุสิต    ยานะธรรม
2. นายทวี    คุณทุม
6
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายบุญยวีย์    แสนใจ
2. เด็กชายเสฏวุฒิ    ศรีทองใบ
1. นางเกศริน    กลิ่นหนู
ครูไม่ครบจำนวน
5
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายพลวัต    สิทธิ์ประเสริฐ
2. เด็กชายเฉลิมวงค์    ริยะเทน
1. นายธงชัย    มะโนกร
2. นายสิทธิชัย    รุ้งประนมกร
4
4 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    หมอแก้ว
2. เด็กชายสิรวิชญ์    นิมิตรศิลป์
1. นางสาวสุธีรา    อินทร์ต๊ะ
2. นางสาวสุภาภรณ์    กิ่งสกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์    แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกษมา    แซ่พ่าน
1. นายชิติพัทธ์    เที่ยงมงคลชัย
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายภัทรพล    เวียมีกู่
2. เด็กหญิงอาทิตยา    เยส่อกู่
1. นางสาวปวีณา    ช่างแท้
2. นายรณชัย    สิงห์คำ
7
7 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายธีระเดช    แซ่พ่าน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    แซ่พ่าน
1. นายชูชาติ    จอมวุฒิ
2. นางสาวอลิศา    สมประสงค์
8
8 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายอุทิศ    มูลทา
2. เด็กชายไพรวัลย์    และเชอะ
1. นางจารุวรรณ    อภินันท์ธรรม
2. นายพีระศักดิ์    สกุลเวช
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................