งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 012
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงศศิวิมล    เรือนเครือ
2. เด็กหญิงพรรณภา    อุดกาวี
3. เด็กหญิงธนัญชนก    ม้วนเงิน
4. เด็กหญิงปาจรีย์    กาดนอก
5. เด็กหญิงธัญพิชชา    ต๊ะมา
6. เด็กชายพัฒนพงศ์    กองตุ้ย
1. นางสาวกันยารัตน์    อู่ประเสริฐ
2. นายคมสันติ์    นันต๊ะเสน
3. นางอรุณี    หงษ์นวล
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายชาตรี    เรืองศรี
2. เด็กหญิงณัฐชญา    ธรรมสรางกูล
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ฉัตรแก้ว
4. เด็กหญิงพิมพิไล    เกียรติเกษมชัย
5. เด็กหญิงเบญญาภา    เกษแก้ว
6. เด็กชายภูมิพิจักษณ์    โสภา
1. นางจุฑามาศ    ธนารักษ์
2. นางชีวรรณ    เป็นมูล
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................