งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 122
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงสุชาดา    ชิขุนทด
1. นางทัศนีย์    ไชยสาร
10
2 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงอัฟช่า    หนุ่มรักชาติ
1. นางสาวพิมพักตร์    แป้นเกิด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงนัฐทิชา    กาคำ
1. นางสาวปวีณา    จำมิ่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงอุรสา    ลุงแล่ง
1. นางวรรณา    ปัญญาดี
4
5 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงแป้ง    ลุงติ
1. นายสะอาด    แซ่ลี
5
6 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    แนวประเสริฐ
1. นางสาวกุลทรัยพ์    สุริยะ
12
7 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายอาฮู้    พม่า
1. นางสาวนิภาวรรณ    กันทา
11
8 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงเกสรา    วรโชติกลวัชร
1. นางศรีทร    ทนันชัย
6
9 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงสิดาพร    พรหมชัยวุฒิ
1. นางเรวดี    วงค์แสง
9
10 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายเกียรติภูมิ    ใจยะ
1. นางศิริพร    บุญรอด
12
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงศิริกุล    เตชะธีราวัฒน์
1. นางสาวสุรีรัตน์    ดำรงค์เมือง
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายวัชรากร    จิรมาตย์
1. นางทิวารัตน์    ชมภูเขา
7
13 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายธนวรรธน์    เปาวัลย์
1. นางสาวขวัญฤดี    หมายหมั้น
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................