งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงรุจรดา    ศรียอด
1. นายนรุตม์    อรุณทิพย์ไพรฑูรย์
2 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงนิรชา    งามเหมาะ
1. นางสาวพิมพักตร์    แป้นเกิด
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงบุณฑริกา    ปรโลกานนท์
1. นางสาวปราณี    เขียวเพชร
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงอนุธิดา    พุทธจันทร์
1. นางสาวปริศนา    มะโนวรรณ์
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ทูวา
1. นางณัชพร    บัญชาเกียรติ
6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงสุนิษา    ศรีนาวา
1. นางรมิภา    รวมจิตต์
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายธนวิทย์    บุตรกิติ
1. นางนงคราญ    เจริญเกษ
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายพีรพล    แซ่ตั้ง
1. นางสาวกัญญาณัฐ    นาใจ
9 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายสราวุฒิ    ชมภูเมืองชื่น
1. นางสาวณรดาภรณ์    ศรีจักร์
10 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายณฐกร    ดอนชัย
1. นายกฤษฎา    สิทธวัง
11 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงอินทิรา    เขียวตุ้ย
1. นายสุทธินัย    จุมปูปัญญา
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงสุขกัญญา    วรรณสม
1. นางนิตยา    ขันทะ
13 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายทรงวุฒิ    แอกุย
1. นางสาวจันทิวา    เตจ๊ะ
14 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงศศิวิมล    คำล้น
1. นางนันทนา    คำเขียว
15 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงพีรดา    ชะนะด้วง
1. นายธราดล    คำแสง
16 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายกฤษฎา    นัยติ๊บ
1. นางสาวอัจฉรา    จ๊ะสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................