งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายณัฐกรณ์    เกิดใหม่
2. เด็กหญิงอรณิชา    ณรงรักษาเขต
1. นางสาวณัฐกานต์    ขันติธรรม
2. นายภูวสิษฏ์    บุญศรี
2 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายญะลาลุดดีน    มิตรานันท์
2. เด็กชายภูรี    เขียวแก้ว
1. นางธนิกา    แคแดง
2. นางสาววรางคณา    จิบทอง
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายวิทยา    แก้วจันทร์
2. เด็กชายภูมิ    กุลคีรีรัตนา
1. นางปิยาพัชร    สิมะพรม
2. นางผ่องศรี    ศักดิ์สิทธิ์
4 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายชลากร    แสนอุ่นเรือน
2. เด็กชายกฤตภาส    เชื้อเมืองพาน
1. นางเบญญา    แซ่ล้ิม
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายพัชรพล    สารศรี
2. เด็กชายรัชพล    แก้วหล้า
1. นายนิรุตต์    ชัยมณี
2. นายเอกพงษ์    ขันทะ
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายอติวิชญ์    ทิพย์แก้ว
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ    ศรีสุวรรณ์
1. นางนันทนา    คำเขียว
2. นางลาวัลย์    สุขเกษม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................