งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 132
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงปฏิพร    จันทร์ตา
1. นางทัศนีย์    ไชยสาร
2 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงปริชาติ    จอมสวรรค์
1. นายณรงค์ฤทธิ์    คำต๊ะ
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายณัฐชัย    วาจาสัตย์
1. นางสาวธีรนาฎ    หมื่นทะ
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายกฤติธี    ผ้าเจริญ
1. นางสุวิมล    อินทร์ชัย
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายกฤษกร    ไชยวงค์
1. นางผ่องพรรณ    แก้วหล้า
6 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงณิชา    สารีพัฒน์
1. นางสาวกุลทรัยพ์    สุริยะ
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายกันย์นภัทร    หมื่อแล
1. นางมาลินี    บุรารักษ์
8 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงโสมฤดี    ชุ่มมงคล
1. นางเมธินี    สุวรรณ์
9 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงสุพรรษา    มาเยอะ
1. นางผจงศรี    โจ่ยสา
10 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    พันธ์เศรษฐ์
1. นายเด่นชัย    ดวงสม
11 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายธนดล    วุฒินนท์ชัย
1. นายพิษณุ    พลอยศรี
12 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายวีรเดช    ยอดวรรณ์
1. นางสาวเบญจวรรณ    เทพสมรส
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายบรรณวิชญ์    เนียมแสง
1. นายนิรุตต์    ชัยมณี
14 โรงเรียนบ้านศรีเวียง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายรัชชานนท์    ราชสมบัติ
1. นางมาลี    กาวิชัย
15 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายํธีรภัทร    บัวจำ
1. นางสาวกัญจน์ชญา    พณิชพิทยาธร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................